Zápis do základního vzdělávání pro žáky z Ukrajiny

Zápis do základního vzdělávání pro žáky z Ukrajiny

Mimořádný zápis do základního vzdělávání pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2022/23

(dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina)

Počet volných míst na Základní škole a Mateřské škole Dub 102, :

Zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a bylo jim uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Zápis se nevztahuje na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Organizace zápisu

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

b) vízový doklad dítěte

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií:

Bydliště ve spádovém obvodu školy - 5 bodů

Starší sourozenec ve škole po 1. 9. 2022 - 2 body

Mgr. Jaroslava Kohoutová PhD, ředitelka školyПозачерговий набір до початкової освіти учнів з України на 2022/23 навчальний рік 


(згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. Lex Ukraine) 

Кількість вільних місць у ДНЗ «Дуб 102»: 

Зарахування призначене лише для дітей, які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні та отримали візу на термін перебування більше 90 днів, щоб витримати перебування в Чехії, що автоматично враховується законом бути візою для іноземців з тимчасовим захистом. Це підтверджується виданою візовою наклейкою або штампом у паспорті. Реєстрація не поширюється на інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство. Організація зарахування 

1. Законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чехії подає заяву на вступ. 

2. Законний представник зобов'язаний зарахувати дитину, яка проживає в ЧР більше 3 місяців і досягла 6-річного віку до 31.08.2022, на перший курс основної освіти у 2022/23 навчальному році. . Якщо законний представник буде клопотати про перенесення початку обов'язкового відвідування школи, необхідно документально підтвердити рекомендаційну оцінку відповідної шкільної консультації та лікаря-спеціаліста або клінічного психолога. 

3. Законні представники зобов'язані подати такі документи: а) заява про вступ до базової освіти б) візовий документ дитини в) документ, з якого випливає повноваження представляти дитину. 

4. Прийом на базову освіту вирішується директором школи за встановленими критеріями: 

Проживання на території школи - 5 балів 

Старший брат/сестра в школі після 1 вересня 2022 року - 2 бали 

магістр наук Ярослава Когоутова, доктор філософії, директор школи


Pozacherhovyy nabir do pochatkovoyi osvity uchniv z Ukrayiny na 2022/23 navchalʹnyy rik 

(z·hidno z § 2 Zakonu № 67/2022 Zb. Lex Ukraine) 

Kilʹkistʹ vilʹnykh mistsʹ u DNZ «Dub 102»: 

Zarakhuvannya pryznachene lyshe dlya ditey, yaki otrymaly tymchasovyy zakhyst u zvʺyazku z viynoyu v Ukrayini ta otrymaly vizu na termin perebuvannya bilʹshe 90 dniv, shchob vytrymaty perebuvannya v Chekhiyi, shcho avtomatychno vrakhovuyetʹsya zakonom buty vizoyu dlya inozemtsiv z tymchasovym zakhystom. Tse pidtverdzhuyetʹsya vydanoyu vizovoyu nakleykoyu abo shtampom u pasporti. Reyestratsiya ne poshyryuyetʹsya na inshykh inozemtsiv, navitʹ yakshcho vony mayutʹ ukrayinsʹke hromadyanstvo. Orhanizatsiya zarakhuvannya 

1. Zakonnyy predstavnyk za zakonodavstvom Ukrayiny abo zakonnyy predstavnyk za zakonodavstvom Chekhiyi podaye zayavu na vstup. 

2. Zakonnyy predstavnyk zobovʺyazanyy zarakhuvaty dytynu, yaka prozhyvaye v CHR bilʹshe 3 misyatsiv i dosyahla 6-richnoho viku do 31.08.2022, na pershyy kurs osnovnoyi osvity u 2022/23 navchalʹnomu rotsi. . Yakshcho zakonnyy predstavnyk bude klopotaty pro perenesennya pochatku obovʺyazkovoho vidviduvannya shkoly, neobkhidno dokumentalʹno pidtverdyty rekomendatsiynu otsinku vidpovidnoyi shkilʹnoyi konsulʹtatsiyi ta likarya-spetsialista abo klinichnoho psykholoha. 

3. Zakonni predstavnyky zobov'yazani podaty taki dokumenty: a) zayava pro vstup do bazovoyi osvity b) vizovyy dokument dytyny v) dokument, z yakoho vyplyvaye povnovazhennya predstavlyaty dytynu. 

4. Pryyom na bazovu osvitu vyrishuyetʹsya dyrektorom shkoly za vstanovlenymy kryteriyamy: Prozhyvannya na terytoriyi shkoly - 5 baliv 

Starshyy brat/sestra v shkoli pislya 1 veresnya 2022 roku - 2 baly 

mahistr nauk Yaroslava Kohoutova, doktor filosofiyi, dyrektor shkoly

Vytvořte si webové stránky zdarma!