Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dub (2017 – 2018)

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dub, okres Prachatice, za školní rok 2017/2018

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

název školy

Základní škola a Mateřská škola Dub

adresa školy

Dub 102, 384 25

právní forma

příspěvková organizace

IČO

70989095

IZO

107 721 902

identifikátor školy

650 042 093

vedení školy

ředitel: Mgr. Dana Žílová

kontakt

Tel.:724328103,
e-mail: ziloda@centrum.cz
www.zsdub.cz

1.2 zřizovatel

název zřizovatele

Městys Dub, okres Prachatice

adresa zřizovatele

Dub č.p. 4,  384 25 Dub

kontakt

tel.: 388 328 126

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

55

Školní družina

20

Školní jídelna

70

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Mateřská škola

1

15

15

1. stupeň ZŠ

2 – 5 ročníků

19

8/11

Školní družina

1

15

10

Školní jídelna ZŠ

x

18

x

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

3

Odborné pracovny

1

Odpočinkový areál – zahrada

2

Sportovní zařízení

cvičebna v ZŠ

Dílny a pozemky

0

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

V rozsahu stanoveném vládou se žákům poskytují učebnice a základní školní potřeby.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

6 PC s internetem, DVD a VHS přehrávač, televize,  2 CD přehrávače, 2 interaktivní tabule ENO s příslušenstvím + 4 notebooky

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.9.2005

Počet členů školské rady

3

2.1. Přehled vzdělávacích programů

 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠVP ZV – Škola pro všechny

1.- 5. ročník

                       Žáci jsou klasifikováni známkami.

Komentář:  Žákyně s vývojovou dysfázií byla vzdělávána podle IVP – vzdělávací program ŠVP ZV – Škola pro všechny a hodnocena kombinací klasifikace a slovního hodnocení(dle žádosti rodičů). Žák s mentálním postižením byl vzděláván podle IVP – přílohy k ŠVP ZV Škola pro všechny – základní škola speciální, II. část a bylo užito širší slovní hodnocení . Učitelky v  MŠ pracovaly s dětmi podle ŠVP zpracovaného dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

2.2. Školní řád

Činnost dětí ve škole se řídí školním řádem, který se souhlasem pedagogické rady
a školské rady vydává ředitelka školy.

3. Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

8

Počet učitelů ZŠ

3

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet pedagogických asistentů

1

Počet učitelek MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

2

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Dana Žílová

Ředitelka

Spec. pedagog

1

nad 32

1.- 5. r.

Mgr. Jana Krohová

Učitelka ZŠ

1

do 32

1. – 5. r.

Mgr. Václav Matějka

Učitel ZŠ

0, 64

do 32

1. – 5. r.

Jindra Brožová

Vedoucí učitelka MŠ

1

nad 32

Jana Lencová

Učitelka MŠ

0,8

nad 32

Daniela Půbalová

Ped.asistent ZŠ

0, 5

do 32 let

Daniela Půbalová

Vychovatelka ŠD

0, 5

do 32 let

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let do důch. veku

v důchod. věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

0

0

1

3

0

0

0

2

1

5

 Komentář

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Jana Lencová

Účetní

0,25

Lenka Kuklová

Vedoucí školní jídelny

0,3

Uklízečka ZŠ

0,3

Uklízečka MŚ

0,4

Vladimíra Tesařová

Kuchařka

1

Komentář: Na dohodu o pracovní činnosti byl zaměstnán topič v ZŠ a MŠ Dub Milan Pravda. Dohody o provedení práce:  Ing. Milan Pavlovský – správce ICT. Od 1. 1. 2011 uzavřena mandátní smlouva, jejímž předmětem je zpracování mzdového účetnictví paní Libuší Novákovou, ZŠ Vodňanská Prachatice.

4. Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2017/2018

1

2

1

2

Komentář : K 1. 9 2018 přestup žáka do 1. r. – ze ZŠ Národní Prachatice.

5. Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Vývojová dysfázie

4.

1

Mentální postižení

3.

1

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Částka určená na DVPP byla použita na úhradu účastnických poplatků za semináře, úhradu cestovních nákladů a k nákupu odborných publikací. Různých seminářů se dle aktuální nabídky v průběhu roku zúčastňovali všichni pedagogičtí i provozní pracovníci školy.

7. Exkurze, besedy, výlety a mimoškolní činnost

V průběhu celého školního roku byly organizovány exkurze, besedy, školní výlet a akce související s výchovně vzdělávací činností. Škola pořádala celou řadu kulturních vystoupení a akcí  v městysi. Zprávy o  akcích školy a  se objevovaly v regionální tisku.

8.Úrazy a prevence rizik

Škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců školy. Ve školním roce 2017/2018  nebyl registrován na škole žádný velký úraz. 4 drobné úrazy ( 2 v ZŠ a 2 v MŠ) jsou zapsány v knize úrazů.

9. Prevence sociálně patologických jevů

Jako školní metodik prevence pracuje na škole Mgr. Jana Krohová. Protidrogová a další prevence je zakomponována do většiny předmětů i aktivit školy. Program preventivních aktivit proti drogám a jiným patologickým jevům je vypracován na celý školní rok. Vnitřní kontrola na škole z úrovně ředitelství probíhá průběžně, ředitelka spolupracuje s metodikem prevence po celý školní rok.

10. Spolupráce školy s ostatními institucemi

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Škola též spolupracuje s PPP
v Prachaticích, SPC ve Strakonicích a Prachaticích, s CEV Dřípatka v Prachaticích, s Policií ČR, s organizací STROOM Dub, s Mateřským centrem DUPY DUB a společností IMPAKT a se školami, do kterých nastupují žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.

11. Základní údaje o hospodaření školy

Přílohou této výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy, která se ale zpracovává za kalendářní rok

 

V Dubu dne 24. 9. 2018

Mgr. Dana Žílová