Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dub, okres Prachatice
za školní rok 2016/2017

1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy Základní škola a Mateřská škola Dub
adresa školy Dub 102, 384 25
právní forma příspěvková organizace
IČO 70989095
IZO 107 721 902
identifikátor školy 650 042 093
vedení školy ředitel: Mgr. Dana Žílová
kontakt Tel.:724328103, mail: ziloda@centrum.cz
www.zsdub.cz

1.2 zřizovatel
název zřizovatele Městys Dub, okres Prachatice
adresa zřizovatele Dub č.p. 4, 384 25 Dub
kontakt tel.: 388 328 126

1.3 součásti školy kapacita
Mateřská škola 25
Základní škola 55
Školní družina 20
Školní jídelna 70

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu
Mateřská škola 1 15 15
1. stupeň ZŠ 2 – 5 ročníků 14 6/9
Školní družina 1 10 10
Školní jídelna ZŠ x 29 x

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny 3
Odborné pracovny 1
Odpočinkový areál – zahrada 2
Sportovní zařízení cvičebna v ZŠ
Dílny a pozemky 0
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty V rozsahu stanoveném vládou se žákům poskytují učebnice a základní školní potřeby.
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 6 PC s internetem, DVD a VHS přehrávač, televize, 3 CD přehrávače, 2 interaktivní tabule ENO s příslušenstvím + 4 notebooky

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení 1.9.2005
Počet členů školské rady 3

2.1. Přehled vzdělávacích programů

Vzdělávací programy
Vzdělávací program Zařazené třídy

ŠVP ZV – ŠKOLA PRO VŠECHNY

1.- 5. ročník
Žáci jsou klasifikováni známkami.
Komentář: Žákyně s SPU a SPCH a s vývojovou dysfázií byly vzdělávány podle IVP – vzdělávací program ŠVP ZV – Škola pro všechny a hodnoceny klasifikací nebo kombinací klasifikace a slovního hodnocení(dle žádosti rodičů). Žák s mentálním postižením byl vzděláván podle IVP – přílohy k ŠVP ZV Škola pro všechny – základní škola speciální, II. část a bylo užito širší slovní hodnocení . Učitelky v obou MŠ pracovaly s dětmi podle ŠVP zpracovaného dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

2.2. Školní řád

Činnost dětí ve škole se řídí školním řádem, který se souhlasem pedagogické rady
a školské rady vydává ředitelka školy.

3 Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 8
Počet učitelů ZŠ 3
Počet vychovatelů ŠD 1
Počet pedagogických asistentů 1
Počet učitelek MŠ 2
Počet správních zaměstnanců ZŠ 2
Počet správních zaměstnanců MŠ 2
Počet správních zaměstnanců ŠJ 2

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace
Mgr. Dana Žílová Ředitelka
Spec. pedagog 1
nad 32
VŠ 1.- 5. r.
Mgr. Radka Matušková Učitelka ZŠ 1
26
VŠ 1. – 5. r.
Mgr. Václav Matějka Učitel ZŠ 0, 64 31 VŠ 1. – 5. r.
Jindra Brožová Vedoucí učitelka MŠ 1
nad 32
SŠ –
Jana Lencová Učitelka MŠ 0,8 nad 32 SŠ –

Daniela Půbalová Ped.asistent ZŠ
0, 5 do 32 let SŠ
Daniela Půbalová Vychovatelka ŠD
0, 5 do 32 let SŠ

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 5
Komentář

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek
Jana Lencová Účetní 0,25
Lenka Kuklová Vedoucí školní jídelny 0,3
Uklízečka ZŠ 0,3
Uklízečka MŚ 0,4
Marie Chromá, od 1. 1. Kuchařka 1
Vladimíra Tesařová

Komentář: Na dohodu o pracovní činnosti byl zaměstnán topič v ZŠ a MŠ Dub Milan Pravda. Dohody o provedení práce: Ing. Milan Pavlovský – správce ICT. Od 1. 1. 2011 uzavřena mandátní smlouva, jejímž předmětem je zpracování mzdového účetnictví paní Libuší Novákovou, ZŠ Vodňanská Prachatice.

4. Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2016/2017
1 3 2 3
Komentář :

5. Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Ročník Počet žáků
Vývojová dysfázie 3. 1
Mentální postižení 2. 1
S vývojovými poruchami učení 5. 1

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Částka určená na DVPP byla použita na úhradu účastnických poplatků za semináře, úhradu cestovních nákladů a k nákupu odborných publikací. Různých seminářů se dle aktuální nabídky v průběhu roku zúčastňovali všichni pedagogičtí i provozní pracovníci školy.

7. Exkurze, besedy, výlety a mimoškolní činnost

V průběhu celého školního roku byly organizovány exkurze, besedy, školní výlet a akce související s výchovně vzdělávací činností. Škola pořádala celou řadu kulturních vystoupení a akcí v městysi. Zprávy o akcích školy a se objevovaly v regionálním i celostátním tisku.

8. Úrazy a prevence rizik

Škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců školy. Ve školním roce 2016/2017 nebyl registrován na škole žádný úraz.

9. Prevence sociálně patologických jevů

Jako školní metodik prevence pracuje na škole Mgr. Radka Matušková. Protidrogová a další prevence je zakomponována do většiny předmětů i aktivit školy. Program preventivních aktivit proti drogám a jiným patologickým jevům je vypracován na celý školní rok. Vnitřní kontrola na škole z úrovně ředitelství probíhá průběžně, ředitelka spolupracuje s metodikem prevence po celý školní rok.

10. Spolupráce školy s ostatními institucemi

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Škola též spolupracuje s PPP
v Prachaticích, SPC ve Strakonicích, s CEV Dřípatka v Prachaticích, s Policií ČR, s organizací STROOM Dub, s Mateřským centrem DUPY DUB a společností IMPAKT a se školami, do kterých nastupují žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.

11. Základní údaje o hospodaření školy

Přílohou této výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy, která se ale zpracovává za kalendářní rok

V Dubu dne 15. 9. 2017

Mgr. Dana Žílová