Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dub, okres Prachatice

za školní rok 2014/2015

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

název školy

Základní škola a Mateřská škola Dub

adresa školy

Dub 102, 384 25

právní forma

příspěvková organizace

IČO

70989095

IZO

107 721 902

identifikátor školy

650 042 093

vedení školy

ředitel: Mgr. Dana Žílová

kontakt

E-mail: ziloda@centrum.cz

1.2 zřizovatel

název zřizovatele

Městys Dub, okres Prachatice

adresa zřizovatele

Dub č.p. 4, 384 25 Dub

kontakt

tel.: 388 328 126

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

55

Školní družina

20

Školní jídelna

70

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Mateřská škola

1

22

22

1. stupeň ZŠ

2 – 5 ročníků

17

8/9

Školní družina

1

14

14

Školní jídelna ZŠ

x

36

x

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

3

Odborné pracovny

1

Odpočinkový areál – zahrada

2

Sportovní zařízení

cvičebna v ZŠ

Dílny a pozemky

0

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

V rozsahu stanoveném vládou se žákům poskytují učebnice a základní školní potřeby.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

6 PC s internetem, DVD a VHS přehrávač, televize, 3 CD přehrávače, 2 interaktivní tabule ENO s příslušenstvím + 4 notebooky

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.9.2005

Počet členů školské rady

3

2.1. Přehled vzdělávacích programů

Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠVP ZV – Škola pro všechny

1.- 5. ročník

Žáci jsou klasifikováni známkami.

Komentář: Integrovaní mentálně postižení žáci a žákyně s vývojovou dysfázií byli vzděláváni v samostatné studijní skupině podle IVP – vzdělávací program ŠVP ZV – Škola pro všechny, RVP ZV – příloha upravující vzdělávání žáků s LMP a hodnocení klasifikací nebo kombinací klasifikace a slovního hodnocení.(dle žádosti rodičů). + Příloha k ŠVP ZV Škola pro všechny – základní škola speciální, užito širší slovní hodnocení . Učitelky v obou MŠ pracovaly s dětmi podle ŠVP zpracovaného dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

  1. Školní řád

  Činnost dětí ve škole se řídí školním řádem, který se souhlasem pedagogické rady

  a školské rady vydává ředitelka školy.

  3 Přehled pracovníků školy

  3.1 Základní údaje o pracovnících školy

  Počet pracovníků celkem

  9

  Počet učitelů ZŠ

  3

  Počet vychovatelů ŠD

  1

  Počet pedagogických asistentů

  2

  Počet učitelek MŠ

  2

  Počet správních zaměstnanců ZŠ

  2

  Počet správních zaměstnanců MŠ

  2

  Počet správních zaměstnanců ŠJ

  3

  3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

   

  Pedagogičtí pracovníci

  Funkce

  Úvazek.

  Roků ped.praxe

  Stupeň vzdělání

  Aprobace

  Mgr. Dana Žílová

  Ředitelka

  Spec. pedagog

  1

  nad 32

  1.- 5. r.

  Mgr. Radka Matušková

  Učitelka ZŠ

  1

  24

  1. – 5. r.

  Mgr. Václav Matějka

  Učitel ZŠ

  1

  29

  1. – 5. r.

  Jindra Brožová

  Vedoucí učitelka MŠ

  1

  nad 32

  Jana Lencová

  Učitelka MŠ

  0,8

  30

  Iveta Nagyová

  Ped.asistent ZŠ

  0, 5

  do 6 let

  Iveta Nagyová

  Vychovatelka ŠD

  0, 5

  do 6 let

  Romana Brožová

  Ped. asistent MŠ

  0,5

  do 6 let

  SS

   

  3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

  Do 35 let

  35 – 45 let

  45 – 55 let

  nad 55 let do důch. veku

  v důchod. věku

  Celkem

  muži

  ženy

  muži

  ženy

  muži

  ženy

  muži

  ženy

  muži

  ženy

  muži

  ženy

  0

  0

  0

  2

  1

  2

  0

  2

  0

  0

  1

  6

  Komentář

  3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

  Ostatní pracovníci

  Funkce

  Úvazek

  Jana Lencová

  Účetní

  0,25

  Marie Geierová

  Vedoucí školní jídelny

  0,3

  Uklízečka ZŠ

  0,3

  Uklízečka MŚ

  0,4

  Marie Chromá

  Kuchařka

  1

  Komentář: Na dohodu o pracovní činnosti byl zaměstnán topič v ZŠ a MŠ Dub Milan Pravda. Dohody o provedení práce: Ing. Milan Pavlovský – správce ICT. Od 1. 1. 2011 uzavřena mandátní smlouva, jejímž předmětem je zpracování mzdového účetnictví paní Libuší Novákovou, ZŠ Vodňanská Prachatice.

  4. Zápis k povinné školní docházce

  počet prvních tříd

  počet dětí přijatých do prvních tříd

  z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

  počet odkladů pro školní rok 2015/2016

  1

  1

  1

  2

  Komentář :

  5. Údaje o integrovaných žácích:

   

  Druh postižení :

  Ročník

  Počet žáků

  Vývojová dysfázie

  2.

  1

  Mentální postižení

  4.,6.

  3

  S vývojovými poruchami učení

  3., 4.

  3

   

  Žáci s MP a vývojovou dysfázií byli vzděláváni v samostatné studijní skupině pod vedením speciální pedagožky Mgr. Dany Žílové a pedagogické asistentky.

  1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

  Částka určená na DVPP byla použita na úhradu účastnických poplatků za semináře, úhradu cestovních nákladů a k nákupu odborných publikací. Různých seminářů se dle aktuální nabídky v průběhu roku zúčastňovaly všechny pedagogické i provozní pracovnice školy.

  1. Exkurze, besedy, výlety a mimoškolní činnost

  V průběhu celého školního roku byly organizovány exkurze, besedy, školní výlet a akce související s výchovně vzdělávací činností. Škola pořádala celou řadu kulturních vystoupení a akcí v městysi. Zprávy o akcích školy a se objevovaly v regionálním i celostátním tisku.

  1. Úrazy a prevence rizik

  Škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců školy. Ve školním roce 2014/2015 nebyl registrován na škole žádný úraz.

  9. Prevence sociálně patologických jevů

  Jako školní metodik prevence pracuje na škole Mgr. Radka Matušková. Protidrogová a další prevence je zakomponována do většiny předmětů i aktivit školy. Program preventivních aktivit proti drogám a jiným patologickým jevům je vypracován na celý školní rok. Vnitřní kontrola na škole z úrovně ředitelství probíhá průběžně, ředitelka spolupracuje s metodikem prevence po celý školní rok.

  1. Spolupráce školy s ostatními institucemi

  Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Škola též spolupracuje s PPP

  v Prachaticích, SPC ve Strakonicích, s CEV Dřípatka v Prachaticích, s Policií ČR, s organizací STROOM Dub, s Mateřským centrem DUPY DUB a společností IMPAKT, s organizací primární prevence Phénix v Prachaticích a se školami, do kterých nastupují žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.

  11. Základní údaje o hospodaření školy

  Přílohou této výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy, která se ale zpracovává za kalendářní rok

  V Dubu dne 25. 9. 2015

  Mgr. Dana Žílová