Mateřská škola Dub
Dub 102
Prachatice
Motto:
Slunce svítí pro všechny

Zaměstnanci – pedagogičtí – Brožová Jindra, Lencová Jana
provozní – Lenka Kuklová, Chromá Marie

Počet tříd – jednotřídní mateřská škola
Věk dětí – 3 – 6 let, výjimečně 2leté a 7leté
Mateřská škola Dub
Mateřská škola byla založena a otevřena v obci v roce 1973, byla založena na č. 11 a byla jednotřídní. V roce 1982 začala přestavba Základní školy na ZŠ a MŠ. Tato přestavba byla ukončena v roce 1985, kdy jsme se stěhovali do nové MŠ, která se nachází v přízemí budovy spolu s knihovnou obce, se samostatnou kuchyní, kde se vaří pro děti MŠ a ZŠ – jídelny MŠ a ZŠ jsou oddělené, samostatné.
Při škole je zahrada s pískovištěm, houpačkami, průlezkou a skluzavkou. Okolní krajina nabízí možnosti k vycházkám, pozorování přírody, sběru přírodního materiálu, k sezónním činnostem.
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Vzdělávání chceme uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou bude představovat didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplní konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení se zakládá na aktivní účasti dítěte, je založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupině a individuálně. Chceme omezit předávání hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. U dětí s vadou řeči provádíme individuální logopedickou péči. Též se zaměřujeme na rozvoj dětí s odkladem školní docházky. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří aktivity např. plavecký výcvik, společenské akce rodičů a dětí, branné hry, sběr kaštanů, žaludů a starost o zvěř v zimě, maškarní ples, společné akce MŠ a ZŠ.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Koncepce školy:
Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Dlouhodobé cíle:
– podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
– rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
– vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit se spolupracovat, spoluodpovídat, tolerovat druhé …)
Od září roku 1996 je při mateřské škole zřízena i školní družina, kterou navštěvují nejen místní děti, ale i z přilehlých osad – Javornice, Borčice, Lipovice, Dubská Lhota. Od roku 2007 je ŠD při Základní škole Dub. Od roku 2003 je MŠ v právním subjektu se ZŠ. Ředitelkou ZŠ a MŠ je Mgr. Dana Žílová. V roce 2008 začala přestavba školní zahrady.

Podmínky přijímání dětí do MŠ:
Do mateřské školy se přijímají děti v průběhu celého roku, podle přání rodičů (pokud je volné místo). Přijímají se děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, které dovršily věku tří let. Při zaměstnání obou rodičů se mohou zařazovat také děti od dvou let věku (na základě vyjádření pediatra) a děti zdravotně postižené – smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči (po projednání s odborným lékařem a ředitelkou subjektu ZŠ a MŠ).

Materiální a hygienické podmínky školy:
Mateřská škola sídlí v přízemí budovy základní školy, spolu se školní kuchyní a jídelnou. Kotelna je při základní škole. Na jižní stranu MŠ se rozkládá školní zahrada s pískovištěm, průlezkou, skluzavkou a zahradním domkem.
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je na dobré úrovni, dle finančních možností školy. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát a ukládat.
Děti se svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům, veřejnosti – před Obecním úřadem, v zasedací místnosti Obecního úřadu a v zámecké galerii v lednu, formou výstavky dětských prací, které jsou pravidelně obměňovány.
Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy.

Životospráva:
– dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
– je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů
– je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole
– mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly
– děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování

Psychohygiena:
– je zajištěn pravidelný denní řád, který umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci
– rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (domluvit s učitelkou stravování)
– děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (s výjimkou mráz pod – 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť apod.)
– děti mají dostatek volného pohybu, při pobytu venku i v MŠ
– spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají od 13 – 14 hodin, poté jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí!
– všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování
– pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy
– nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim

Psychosociální podmínky:
– všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně a bezpečně
– všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován
– osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny
– péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry
– z činností vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí
– převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně
– v dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc
– děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi
– učitelky se dostatečně věnují vztahům mezi dětmi ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují

Průběžné cíle mateřské školy:
1) Vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, toleranci a pomoci druhým
2) Podporovat duševní pohodu dětí
3) Zařazovat řízené a spontánní aktivity do vzdělávání dětí vyváženě
4) Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou

Rozpracování průběžných cílů:
1) Vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, toleranci a pomoci druhým
Konkrétní cíl: získat nové praktické dovednosti při sebeobsluze v jídelně
Zodpovědnost: Brožová, Lencová
Termín: po celý rok
Prostředky: – samostatně připravit svačinu na tácky
– samostatně rozhodnout o množství jídla
– požádat p. kuchařku o jídlo (nezapomínat na slova prosím, děkuji)
– požádat o pomoc p. učitelku, kamaráda
Konkrétní cíl: získat praktické dovednosti při oblékání a svlékání
Zodpovědnost: Brožová, Lencová
Termín: během celého dne
Prostředky: – převlékání na cvičení, oblékání v šatně, příprava ke spánku
– požádat kamaráda, p. učitelku o pomoc
2) Podporovat duševní pohodu dětí
Konkrétní cíl: respektovat individuální potřeby a přání dětí při dopoledních a odpoledních činnostech, odpočinku
Zodpovědnost: Brožová, Lencová
Termín: po celý rok
Prostředky: – respektovat u dětí dobu odpočinku
– používání toalety, pití dle potřeby dětí
– dát dětem možnost přijít do MŠ s hračkou z domova
– příchod do MŠ až po 8. hodině – dle potřeb dětí, rodiny
3) Zařazovat řízené a spontánní aktivity do vzdělávání dětí vyváženě
Konkrétní cíl: dát dětem prostor pro samostatnost a sebevyjádření
Zodpovědnost: Brožová, Lencová
Termín: po celý rok
Prostředky: – nechat děti vyjádřit svá přání, potřeby
– využívání dalšího vzdělávání pedagogů samostudiem
Konkrétní cíl: dát dětem možnost aktivně se podílet na společném průběhu vzdělávání
Termín: celoročně
Prostředky: – pružně reagovat na vzniklou situaci
– samostudiem pedagogické literatury
Konkrétní cíl: předškolní vzdělávání dětí uskutečňovat ve všech činnostech a situacích v MŠ, které se v průběhu dne vyskytnou
Termíny: celoročně
Prostředky: – při vzdělávání dětí vycházet z momentální situace a zájmu
– nechat děti uplatňovat své vlastní nápady a připomínky
– samostudiem, další pedagogické vzdělávání

5) Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou
Konkrétní cíl: do vzdělávání dětí zařazovat více praktické činnosti
Termín: celoročně
Zodpovídá: Brožová, Lencová
Prostředky: – vzdělávání dětí více přenášet do přírody – pozorování
– využívat názorný materiál, na který si děti mohou sáhnout
– zařazovat pokusy, experimenty
– pedagogické vzdělávání učitelek

Obsah vzdělávání:
Motto:
Slunce svítí pro všechny
Témata: Barevný podzim
Bílá zima
Jarní probuzení
Už je léto
Podtémata: Barevný podzim
– Pojď si se mnou hrát – adaptace
– Já a ti druzí
– Vlaštovičko, leť
– Horo, horo bramborová
– Jak se obléká příroda
– Šel zahradník do zahrady – ovoce, zelenina
– Šel zahradník do zahrady – květiny
– Dva je víc než jeden
– Když padá listí
– Co umí vítr a déšť
– Kamarád stůně – moje tělo, zdraví
– Kamarád stůně – dopravní prostředky, bezpečnost
– Sněhurka a sedm trpaslíků
Podtéma: Bílá zima
– Mik, Miku, Mik, Miku Mikuláš
– Radostný čas – Vánoce
– Radostný čas – Vánoce
– Co má zajíček k obědu
– Padá snížek bílý
– Huboval vrabec na zimu
– Zimní hry a sporty
– Z pohádky do pohádky
– Hádej, čím jsem (práce dospělých)
– Jsem člověk – části lidského těla
– Plný košík pohádek
– Proč má hrášek ocásek (klíčení semen)
Podtéma: Jarní probuzení
– Pohádka o Žofce – exotická zvířata
– Barevný týden – růžové království
– Veršované pohádky
– První jarní květina
– Jaro se vrátilo
– Velikonoce
– Činnosti strojů v životě člověka
– Moje maminka
– Naše rodina
– Pohádka o Jabloňce
– Co, jak chutná
– Kdo žije u potoků a řek
Podtéma: Už je léto
– Týden dětské radosti
– Co najdeme na louce
– Práce s pohádkou
– Hurá prázdniny

Specifické vzdělávací cíle: téma Barevný podzim
Dítě a jeho tělo
– osvojovat si dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, bezpečí
– spoluvytvářet pohodu prostředí
– rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost dětí
– ovládat svůj pohybový aparát a svou pohybovou aktivitu
– uvědomovat si svoje tělo, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví
Dítě a jeho psychika
– podporovat spontánní zvídavost a rozvíjet poznávací dovednosti a city
– domluvit se s ostatními, vyjadřovat vlastní názory
– podporovat jeho prožívání a učit dítě sebeovládat
– naslouchat, vyprávět, pochopit a zapamatovat si krátký literární text
– řečové, sluchové a rytmické hry, novým dětem usnadnit vstup do MŠ
Dítě a ten druhý
– navazovat a udržovat dětská přátelství
– přináležet ke skupině, přizpůsobit se společenství, spolupracovat a spolupodílet se
– spoluvytvářet prostředí pohody
– vnímat a spoluvytvářet pravidla soužití ve skupině
– rozvíjet respekt k druhému a jeho práci
Dítě a společnost
– seznamovat se s pravidly soužití dětí ve skupině, přizpůsobovat se režimu v MŠ
– přijímat hodnocení vyjadřované skupinou, jejímž je členem
– rozvíjet smysl pro pravdu, přátelství, spravedlnost a rovné jednání
– orientovat se v prostoru
– učit děti kognitivní činnosti (kladení otázek, hledání odpovědí, vyprávění, poslech, diskutovat nad problémem)
Dítě a svět
– umožnit dětem přirozené poznávání rozmanitosti světa, přírody (mění se podle ročního období, vycházky po okolí)
– vnímat různá přírodní a sociokulturní prostředí
– pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou
– přijímat změnu jako součást života a prostředí a přizpůsobovat se jí
– péče o školní prostředí, školní zahradu

Specifické vzdělávací cíle: téma Bílá zima
Dítě a jeho tělo
– spoluvytvářet pohodu prostředí
– uvědomovat si svoje tělo
– osvojovat si psychomotorické dovednosti (koordinovat ruku, oko)
– postarat se o sebe a své věci, zvládat osobní samoobsluhu
– hry o těle a jeho zdraví
Dítě a jeho psychika
– samostatně se vyjadřovat, rozvíjet slovní zásobu, jazykový projev
– orientovat se ve svém nejbližším okolí a osvojovat si různé způsoby seznamování se společenským a přírodním prostředím
– rozšiřovat svůj poznatkový systém (vytvářet představy o světě)
– objevovat elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
– rozvíjet dovednost hovořit o pocitech (rozhodnutí, úspěch, nezdar)
Dítě a ten druhý
– poznávat různost společenských rolí a mezilidských vztahů
– učit se chtít porozumět projevu druhých
– znát svá práva i práva jiných
– učit se vědět, co je pochybení a vědět, že se má odpouštět
– přijímat a uzavírat kompromisy
Dítě a společnost
– poznávat kulturní tradice a zvyky
– přijmout základní pravidla pro – sociálního a kulturního chování
– rozvíjet smysl pro svobodnou vůli a odpovědnost, dodržovat dohodnutá pravidla společného soužití ve skupině
– být citlivým posluchačem a divákem při setkání s uměleckými a kulturními zážitky
– umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formovat otázku nebo odpověď
Dítě a svět
– pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou
– vykonávat jednoduché činnosti, kterými může samo přispět k podpoře zdraví
– přijímat rozmanitost světa lidí jako přirozený stav
– chovat se tak, aby nepoškozovalo okolní prostředí
– pociťovat sounáležitost s lidmi, společností

Specifické vzdělávací cíle: Jarní probuzení
Dítě a jeho tělo
– přijímat zdravé životní návyky a postoje
– ovládat svůj pohybový aparát a svou pohybovou aktivitu
– koordinovat lokomoci a další pohyby či polohy, sladit pohyb s hudbou
– osvojovat si psychomotorické dovednosti (koordinovat ruku a oko)
– postarat se o sebe a své věci, zvládat osobní samoobsluhu
Dítě a jeho psychika
– učit dítě zájmu o psanou podobu jazyka a dovednosti porozumět významu symbolu a jejich komunikativní funkci
– učit děti zaměřit se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
– rozvíjet u dětí fantazii a tvořivost v myšlení i činnostech
– učit děti usměrňovat své dětské efektivní projevy a přizpůsobovat se změnám
– vytvářet příležitosti posilující cit dítěte pro rodinné a osobní soukromí
Dítě a ten druhý
– uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé
. komunikovat v rámci společenství
– navazovat a udržovat dětská přátelství
– poznávat různost společenských rolí a mezilidských vztahů
– umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formulovat otázku nebo odpověď
Dítě a společnost
– rozvíjet smysl pro přátelství
– rozvíjet smysl pro rovné jednání a projevovat jej ve svém jednání s druhými
– vytvářet si vztah k místu, ve kterém žijeme
– být citlivým a vnímavým tvůrcem i aktérem při setkání s kulturními činnostmi
– učit se vnímat základy hodnoty uznané svým nejbližším okolím
Dítě a svět
– umožnit dětem manipulaci a experimentaci s různými materiály
– učit děti chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí, ovlivňuje, mění
– vnímat a poznávat různá přírodní prostředí
– porozumět tomu, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Specifické vzdělávací cíle: téma Už je léto
Dítě a jeho tělo
– rozvíjet svou tělesnou zdatnost
– uvědomovat si svoje tělo
– osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví
Dítě a jeho psychika
– domluvit se s ostatními, naslouchat, vyprávět
– získávat nové informace a pracovat s nimi (hledat souvislosti, porovnávat, třídit, seskupovat)
– učit se chápat vlastní práva i povinnosti a omezení
Dítě a ten druhý
– učit se přijímat a uzavírat kompromisy
– přináležet ke skupině, přizpůsobit se společenství
– učit se spolupracovat s ostatními
Dítě a společnost
– poznávat a oceňovat díla hmotné a duchovní kultury a techniky s nimiž se příležitostně seznamuje
– vnímat základní hodnoty uznané svým nejbližším okolím
– vytvářet si vztah k literatuře, hudbě, výtvarnému umění
Dítě a svět
– vnímat a poznávat různá přírodní prostředí
– přijímat rozmanitost světa přírody i světa lidí jako přirozený jev
– přijímat změnu jako běžnou součást života

Dodržování společných pravidel
– umožňování dětem pokračovat v rozestavěných stavbách a rozehraných hrách
– neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou, rozloučení
– neběhat ve třídě mezi stolečky, v umývárně
– dodržovat hygienu, po použití toalety děti splachují, myjí se
– před a po jídle, po znečištění se děti myjí
– neničit práci, věci a úsilí druhých
– nekřičet, respektovat se, mluví vždy jen jeden
– umět požádat o pomoc, poskytnout pomoc, poděkovat
– neubližovat si, ale pomáhat
– respektovat vlastnictví druhého, domlouvat se
– své kresby a výtvory mají možnost děti vystavit
– děti po ukončení činnosti po sobě uklízí použité pomůcky a odpadky
Organizace průběhu dne
Neměnná je pouze doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit.
6.30 – 8.30 scházení dětí, volná hra, individuální práce
8.30 – 9.00 ranní cvičení, hygiena
9.00 – 9.20 svačina – děti se samy obsluhují, určují si porci jídla
9.20 – 9.50 komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti
9.50 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.00 příprava na oběd, hygiena
12.00 – 12.30 oběd, děti dodržují hygienické návyky, chování u stolu
12.30 – 14.30 hygiena, ukládání ke spánku, poslech četby, zpěv ukolébavek
od 14.00 postupné vstávání, náhradní nespací aktivity
14.30 – 15.00 hygiena, oblékání, příprava na svačinu
15.00 – 16.00 svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí
pokračování didakticky cílených činností, individuální práce
Akce mateřské školy
– sběr žaludů, kaštanů pro zvěř
– mikulášská nadílka
– Vánoce s rodiči v MŠ
– návštěva předškoláků v ZŠ
– návštěva výstavy v zámecké galerii
– výstava dětských prací před OÚ v zasedací místnosti
– vítání občánků do života
– oslava Dne matek
– lampionový průvod
– MDD – hry
– táborák, opékání
– školní výlet