Školská rada

Rada školy

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s ustanovením školského zákona 561/2004Sb. byla v naší škole zřízena školská rada. Je tvořena zástupci zřizovatele, zástupci rodičů a zástupci pedagogů. Ředitel školy není jejím členem. Zřizovatel své zástupce jmenoval, rodiče a učitelé volili dle volebního řádu, který stanovil zřizovatel školy. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. §168 zákona 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada.

Rada školy:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, a k jejich následnému uskutečňování

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ve školním roce 2022/2023 byli zvoleni:

 • Bc. Lucie Růžičková - zvolený zástupce rodičů

 • Mgr. Anna Marešová - zvolený zástupce pedagogických pracovníků

 • Václav Novák - zástupce zřizovatele

Funkční období je tříleté.


Ve volbách do Školské rady, které proběhly dne 8.11.2022 v průběhu konzultačního odpoledne, byla za zákonné zástupce zvolena paní Bc. Lucie Růžičková 

Vytvořte si webové stránky zdarma!