Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací

zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Městys Dub,

Právní forma: orgán územní samosprávy,

IČO : 70989095

Adresa: Dub 102, Dub 384 25

3. Organizační struktura

- Základní škola

- Mateřská škola

- Školní družina

- Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Dub

Dub 102

384 25 Dub

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Dub

Dub 102

384 25 Dub

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.

Pondělí - Pátek

8:00 - 10:00 hod.,       14:00 - 15:30 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy: +420 724 328 103

Zástupkyně pro ZŠ: +420 605 544 644

Zástupkyně pro MŠ: +420 606 050 207

Školní družina: +420 606 147 990

4.5 Adresa internetové stránky

www.zsdub.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní a Mateřská škola Dub

Dub 102

384 25 Dub

4.7 Adresa elektronické podatelny

Adresa bude dopsána

4.8 Datová schránka : pkcmc5q

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2801222999/2010

6. IČO: 70989095

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací programy - k nahlédnutí v ZŠ, v ŠD a v MŠ

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2021

Rozpočet pro rok 2022

Rozpočet pro rok 2023 


9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně v úředních hodinách.

10. Příjem podání a podnětů

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

11. Předpisy

Zákony

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č.564//1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonů č.190/1993Sb.,

256/1994 Sb.,139/1995 Sb.,132/2000Sb.,258/2000Sb.,3/2002Sb., 284/2002 Sb.

Nařízení vlády

Nařízení vlády č.78/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhlášky

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v ředitelně a na internetu.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

ZŠ a MŠ Dub nepožaduje úhradu poskytování informací.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Nebyla vydána žádná rozhodnutí pro ZŠ a MŠ Dub

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

Nejsou.

13.2 Výhradní licence

Nejsou.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

Nebyly poskytnuty žádné informace na žádost.Vytvořte si webové stránky zdarma!