Dokumenty

Základní částka úplaty za každé dítě (včetně dětí docházejících na omezený počet dní v měsíci a dětí odcházejících po obědě domů) činí 300,- Kč měsíčně. Výše úplaty je stejná i pro cizince.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata pro dítě, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den v měsíci z důvodu

a) nemoci

b) rehabilitace

c) pobytu v ozdravném či léčebném zařízení

d) pobytu v nemocnici

e) jiné zdravotní komplikace se na základě Žádosti o snížení úplaty za předškolní

- vzdělávání přijaté ředitelstvím ZŠ a MŠ Dub do 15. dne daného měsíce sníží na 50% stanovené základní částky.

Osvobozen od úplaty bude:

a) zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči a tuto skutečnost prokáže

c) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a tuto skutečnost prokáže

Osvobození od úplaty je nutné žádat písemně. O osvobození úplaty rozhodne ředitelka školy na základě předložené žádosti (dostupná ke stažení v pravém sloupci).

Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni, jsou povinni pravidelně, vždy do konce každého kalendářního měsíce, doložit potvrzení příslušného úřadu o trvání nároku na přiznání dávky v hmotné nouzi, příspěvku na péči nebo dávku pěstounské péče.

Plátci, kteří tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu ve výši základní částky.

V případě přerušení, omezení nebo uzavření provozu mateřské školy ředitelkou školy po dobu delší, než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci, bude úplata poměrně snížena (vyhláška 14/2005 odst. 4).

Z důvodu vládního rozhodnutí o uzavření školních a dětských zařízeni a po dobu platnosti mimořádného opatření s podpůrčí dobou ošetřovného se úplata za předškolní vzdělávání (udržovací poplatek) u nepřítomných dětí nevybírá.

Způsob úhrady úplaty

1) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

2) V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v bodě IL, odstavci 4. řediteli mateřské školy žádost osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 5, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

3) Plátce úplatu uhradí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem nebo inkasem na určený bankovní účet školy.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování

Přihláška ke stravování

Žádost o podání léků

Vytvořte si webové stránky zdarma!