1. Základní údaje o škole

1.1 škola

název školy

Základní škola a Mateřská škola Dub

adresa školy

Dub 102, 384 25

právní forma

příspěvková organizace

IČO

70989095

IZO

107 721 902

identifikátor školy

650 042 093

vedení školy

ředitel: Mgr. Dana Žílová

kontakt

Tel.:724328103, mail: ziloda@centrum.cz

www.zsdub.cz

1.2 zřizovatel

název zřizovatele

Městys Dub, okres Prachatice

adresa zřizovatele

Dub č.p. 4, 384 25 Dub

kontakt

tel.: 388 328 126

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

55

Školní družina

20

Školní jídelna

70

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Mateřská škola

1

15

15

1. stupeň ZŠ

2 – 5 ročníků

15

6/9

Školní družina

1

13

13

Školní jídelna ZŠ

x

15

x

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

3

Odborné pracovny

1

Odpočinkový areál – zahrada

2

Sportovní zařízení

cvičebna v ZŠ

Dílny a pozemky

0

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

V rozsahu stanoveném vládou se žákům poskytují učebnice a základní
školní potřeby.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

6 PC s internetem, DVD a VHS přehrávač, televize, 2 CD přehrávače, 2 interaktivní tabule ENO s příslušenstvím + 4 notebooky

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

1.9.2005

Počet členů školské rady

3

 

2.1. Přehled vzdělávacích programů

 

Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠVP ZV –
Škola pro všechny

1.- 5. ročník

Žáci jsou klasifikováni známkami.

Komentář: Žákyně s vývojovou dysfázií byla vzdělávána podle IVP –
vzdělávací program ŠVP ZV – Škola pro všechny a hodnocena
kombinací klasifikace a slovního hodnocení(dle žádosti rodičů).
Žák s mentálním postižením byl vzděláván podle IVP – přílohy k ŠVP
ZV Škola pro všechny – základní škola speciální, II. část a bylo
užito širší slovní hodnocení . Učitelky v MŠ pracovaly s dětmi
podle ŠVP zpracovaného dle Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání.

2. Školní řád

 

Činnost dětí ve škole se řídí školním řádem, který se souhlasem pedagogické rady
a školské rady vydává ředitelka školy.

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

8

Počet učitelů ZŠ

3

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet pedagogických asistentů

1

Počet učitelek MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

2

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Dana Žílová

Ředitelka

Spec. pedagog

1

nad 32

1.- 5. r.

Mgr. Jana Krohová

Učitelka ZŠ

1

do 32

1. – 5. r.

Jindra Brožová

Vedoucí učitelka MŠ

1

nad 32

Jana Lencová

Učitelka MŠ

0,8

nad 32

Lenka Kuklová

Ped.asistent ZŠ

0, 6

do 20 let

Daniela Půbalová

Vychovatel-ka ŠD

Učitelka ZŠ

0, 5

0,4

do 32 let

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

0

0

0

3

0

1

0

2

0

6

Komentář

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Jana Lencová

Účetní

0,25

Lenka Kuklová

Vedoucí školní jídelny

Uklízečka ZŠ

0,3

0,3

Vladimíra Tesařová

Uklízečka MŚ

Kuchařka

0,4

1

Komentář: Na dohodu o pracovní činnosti byl zaměstnán topič v ZŠ
a MŠ Dub Milan Pravda. Dohody o provedení práce: Ing. Milan
Pavlovský – správce ICT. Od 1. 1. 2011 uzavřena mandátní
smlouva, jejímž předmětem je zpracování mzdového účetnictví paní
Libuší Novákovou, ZŠ Vodňanská Prachatice.

4. Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro školní rok 2017/2018

1

5

2

2

5. Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Vývojová dysfázie

5.

1

Mentální postižení

4.

1

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
a ostatních pracovníků školy

 

Částka určená na DVPP byla použita na úhradu účastnických poplatků za semináře,
úhradu cestovních nákladů a k nákupu odborných publikací. Semináře Řečová
výchova se zúčastnili všichni pedagogičtí zaměstnanci školy, dalších
seminářů se zúčastnil jeden pedagogický pracovník, zaměstnanci prošli
školením BOZP.

 

7. Exkurze, besedy, výlety a mimoškolní činnost

 

V průběhu celého školního roku byly organizovány exkurze, besedy, školní výlet a akce
související s výchovně vzdělávací činností. Škola pořádala celou řadu
kulturních vystoupení a akcí v městysi. Zprávy o akcích školy
a se objevovaly v regionální tisku.

 

8. Úrazy a prevence rizik

 

Škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců školy.
Ve školním roce 2018/19 nebyl registrován na škole žádný závažný úraz.
Čtyři drobné úrazy ( 3 v ZŠ a 2 v MŠ) jsou zapsány v knihách úrazů.

 

9. Prevence sociálně patologických jevů

 

Jako školní metodik prevence pracuje na škole Mgr. Jana Krohová.
Protidrogová a další prevence je zakomponována do většiny předmětů i aktivit školy.
Program preventivních aktivit proti drogám a jiným patologickým jevům
je vypracován na celý školní rok. Vnitřní kontrola na škole z úrovně
ředitelství probíhá průběžně, ředitelka spolupracuje s metodikem
prevence po celý školní rok.

 

10. Spolupráce školy s ostatními institucemi

 

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Škola též spolupracuje s PPP
v Prachaticích, SPC ve Strakonicích a Prachaticích, s CEV Dřípatka v Prachaticích, s Policií ČR,
s organizací STROOM Dub, s Mateřským centrem DUPY DUB a společností IMPAKT a se školami,
do kterých nastupují žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.

 

11. Základní údaje o hospodaření školy

 

Přílohou této výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy, která se ale zpracovává za kalendářní rok.

 

V Dubu dne 12. 9. 2019
Mgr. Radka Matušková