Základní škola a Mateřská škola dub,
Dub 102, okr. Prachatice
—————————————————————————————————————–

PŘÍLOHA K ŠVP ZV – ŠKOLA PRO VŠECHNY
– základní škola speciální

Platnost od 1.9. 2010
Učební plán ZŠS

Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obory
1. stupeň
2. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková aplikace
Čtení
3
3
3
2+1
2+1
3
3
3
3
3

Psaní
2
2
1+1
2
2
1+1
2
2
2
1

Řečová výchova
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Matematika a její aplikace
Matematika
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Informační a komunikační technologie
1
1
1
1
1
1
Člověk a jeho svět Věcné učení
2
2
2
3
3
3
Člověk a společnost
1
1
1
2
Člověk a příroda
2
2
2
2
Umění a kultura
Hudební výchova
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Výtvarná výchova
1
1
1
1
1
1
1+1
1+1
1+1
1
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví

1

Tělesná výchova
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Člověk a svět práce
2+1
3
3
4
4
4
3+1
3+1
5+1
6
Z toho disponibilní časová dotace
1
0
1
1
1
1
2
2
2
0
Celková časová dotace
20
20
20
22
23
23
23
23
25
25

Učební plán je přizpůsoben psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků a podmínkám vzdělávání v malotřídní škole.
Učební plán pro rehabilitační program základní školy speciální

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory
Počet hodin týdně

Minimální časová dotace

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Člověk a komunikace

Rozumová výchova

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Řečová výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Člověk a jeho svět
Smyslová výchova
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Umění a kultura
Hudební výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Člověk a zdraví
Pohybová výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Zdravotní tělesná výchova nebo Rehabilitační tělesná výchova

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Člověk a svět práce

Pracovní výchova
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z toho disponibilní časová dotace

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celková povinná časová dotace

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Učební plán je přizpůsoben psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků a podmínkám vzdělávání v malotřídní škole.
UČEBNÍ OSNOVY

Pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník 1. – 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik
tvořit věty podle obrázků
orientovat se na stránce i řádku
chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem
Žák by měl:
1. ročník
správně dýchat při čtení a mluveném projevu, správně tvořit hlas
seznámit se s leporely a knihami
číst obrázky v řádku
rozlišovat pojmy malý, velký, nahoře, dole, první, poslední
orientovat se na řádku a stránce
chápat obsah jednoduchých vět
používat hlásku a písmeno a, A, i, I ve funkci spojky mezi obrázky
znát samohlásky a, e, i, a hlásku a písmeno m, M, slabiky ma, má, Má, mi, Mi, me, Me
dělit slova na slabiky s užitím říkanek a rozpočitadel
třídit a vyhledat stejné obrázky
reagovat na jednoduché příkazy a sdělení

Čtení
analyticko-syntetické činnosti, alternativní způsoby čtení, globální metoda čtení
průpravná cvičení a hry pro zahájení výuky čtení, rozvoj zrakového a sluchového vnímání
dýchání, tvorba hlasu, slovní přízvuk, odpovědi na otázky
čtení obrázků, slabik
vyvozování hlásek a písmen
seznámení s dětskými knihami
tvorba vět k obrázkům
hláska a písmeno A, I, E, M
přiřazování, třídění
OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník 1. – 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik
tvořit věty podle obrázků
orientovat se na stránce i řádku
chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem
Žák by měl:
2. ročník
správně intonovat a použít slovní přízvuk, rytmizovat, používat hlas
seznámit se s  leporely a knihami
skládat obrázky podle předlohy a nápovědy, vybírat podle daného tématu
číst obrázky v řádku
rozlišovat pojmy malý, velký, nahoře, dole, první, poslední
orientovat se na stránce
znát samohlásku o, u
znát hlásku a písmeno l, L,
slabiky le, le, lo, lu,
včetně dlouhých slabik

– práce s PC programy
dýchání, tvorba hlasu, práce s říkadly…
orientace na stránce, na řádku, rozlišení stránky a řádku
odpověď na otázku
přiřazení obrázku ke sdělené větě

vyvozování hlásek a písmen
dělení a skládání slov
čtení obrázků, slabik, slov
skládání obrázků podle předlohy a nápovědy, výběr podle daného tématu
samohláska o, u
hláska a písmeno l
OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník 1. – 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik
tvořit věty podle obrázků
orientovat se na stránce i řádku
chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem
Žák by měl
3. ročník
číst dvojslabičná slova
(máma, mami, máme)
znát hlásku a písmeno v,V, s, S a slabiky s těmito písmeny
číst dvojslabičná slova
skládat slova ze slabik
s  dosud procvičovanými slabikami
– číst krátké věty doplněné
obrázkem
vyvodit hlásky a písmena s pomocí říkanky a obrázků
číst otevřené slabiky s tímto písmenem
zvládat čtení dvojslabičných slov z otevřených slabik
číst psací písmena a psané slovo
naslouchání – koncentrační cvičení, poslech pohádek, veršů a říkadel
tvorba jednoduchých vět podle obrázku
poslech, reprodukce jednoduchého textu
popis obrázku s pomocí
hláska a písmeno v, s
dramatizace
tvorba jednoduchých vět
vypravování, napodobování hlasů
recitace jednoduchého říkadla a verše
čtení obrázků, vypravování podle obrázků
vyhledání známého písmena a slova

OSV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen
rozlišit stejně znějící slova různého významu
umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek
orientovat se ve větě
číst s porozuměním jednoduché věty
přednášet krátké říkanky a básničky
Žák by měl:
4. ročník
– číst písmena osvojená v 1. období
postupně si osvojit a upevnit hlásky a písmena t, T, y, Y, s, S, j, J,
upevňovat čtení slov zvládnutých v 1.období
číst jednoslabičná slova s uzavřenou slabikou
(typu sám, mám, tam)

5. ročník
postupně si osvojit a upevnit hlásky a písmena p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
číst dvojslabičná slova s otevřenými slabikami
číst zavřené slabiky a dvojslabičná slova, která mají zavřenou slabiku na konci
číst věty obsahující snadná slova s přiměřeným obsahem
6. ročník
– postupně si osvojit a upevnit hlásky a písmena
k, K, b, B, c, C, r, R, č, Č, h, H, ou, ž, Ž
tříslabičná slova s otevřenými slabikami

– analyticko-syntetické činnosti, vyvozování hlásek, tvorba jednoduchých vět, rozvoj řeči a slovní zásoby
– vyhledávání slov

OSV
OSV

EV

OSV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen
rozlišit stejně znějící slova různého významu
umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek
orientovat se ve větě
číst s porozuměním jednoduché věty
přednášet krátké říkanky
a básničky

Žák by měl:
zvládat čtení dvojslabičných i víceslabičných slov s otevřenými i uzavřenými slabikami na konci
číst snadné texty s porozuměním
osvojit si čtení dvojslabičných slov s otevřenými i uzavřenými slabikami a číst snadná tříslabičná slova
orientovat se ve větě tichým čtením
seznámit se s literaturou pro děti a mládež
umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek
přednášet krátké říkanky a básničky

čtení slabik, slov, jednoduchých vět, tvoření jednoduchých vět

práce s PC programy
prohlížení a čtení dětské literatury a časopisů
reprodukce jednoduchého textu
dramatizace
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník : 7. – 10. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
číst všechna tiskací i psací písmena
zvládat čtení krátkého jednoduchého textu
orientovat se ve čteném textu
zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat snadný krátký text
přednášet říkanky a básničky
získat pozitivní vztah k literatuře
orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků
Žák by měl:
7. ročník
– postupně si osvojit a upevnit
hlásky a písmena f, F, g, G
číst slova se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti
zvládat čtení slov,vět a obsahově přiměřených snadných textů
snažit se přečíst slabiky a slova, které sám napíše
orientovat se v textu tichým čtením
číst leporela, dětské knihy, kalendáře
číst básničky, texty písní a učit se je zpaměti

Práce s textem

upevňování čtení slabik a slov zvládnutých na prvním stupni
postupné osvojování a upevňování dalších hlásek a písmen
prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení
s porozuměním
plynulé čtení slov, slabik a vět s porozuměním
využití PC programů
čtení obrázkových knih, časopisů, návodů
Poslech a reprodukce
poslech příběhů,pohá-dek,reprodukce přečteného, recitace, dramatizace

OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník : 7. – 10., ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
číst všechna tiskací i
psací písmena
zvládat čtení krátkého
jednoduchého textu
orientovat se ve
čteném textu
zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný
krátký text
přednášet říkanky a
básničky
získat pozitivní vztah
k literatuře
orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků
8. ročník
Žák by měl:
postupně si osvojit a upevnit hlásky a písmena
ř, Ř, ch, CH
číst slova se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti a slova se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně, bě,pě,vě,mě
snažit se přečíst slabiky a slova, které sám napíše
orientovat se v textu tichým čtením
číst leporela, dětské knihy, kalendáře, kuchařky…
číst básničky, texty písní a učit se je zpaměti

Práce s textem
prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení s porozuměním
plynulé čtení slov, slabik a vět s porozuměním
využití PC programů
čtení obrázkových knih, časopisů, návodů
Poslech a reprodukce
poslech příběhů, pohádek, reprodukce přečteného, recitace, dramatizace

Literární druhy
literatura pro děti a mládež

Základní literární pojmy
rozpočítadlo, hádanka, báseň, pohádka
pověst, spisovatel, básník, kniha,čtenář,
divadlo, film, herec

OSV
EV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník : 7. – 10., ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
číst všechna tiskací i
psací písmena
zvládat čtení krátkého
jednoduchého textu
orientovat se v čteném textu
zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný
krátký text
přednášet říkanky a
básničky
získat pozitivní vztah
k literatuře orientovat se
v jednoduchých návodech
podle obrázků
Žák by měl:
9. ročník
– opakování probrané látky
snažit se přečíst slabiky a slova, které sám napíše
snažit se přečíst jména spolužáků
orientovat se v textu tichým čtením
číst leporela, dětské knihy, kalendáře, kuchařky…
číst básničky, texty písní a učit se je zpaměti
číst tiskací i psací písmena
Práce s textem
prohlubování čtenářských
dovedností, tiché čtení
s porozuměním
plynulé čtení slov,
slabik a vět s porozuměním
využití PC programů
čtení obrázkových knih, časopisů, návodů
Poslech a reprodukce
poslech příběhů, pohádek, reprodukce přečteného, recitace, dramatizace
Literární druhy
literatura pro děti a
mládež
Základní literární pojmy
Sociální čtení
OSV

EV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Čtení
Ročník : 7. – 10., ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
číst všechna tiskací i
psací písmena
zvládat čtení krátkého
jednoduchého textu
orientovat se ve
čteném textu
zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný
krátký text
přednášet říkanky a
básničky
získat pozitivní vztah
k literatuře orientovat se
v jednoduchých návodech
podle obrázků
Žák by měl:
10. ročník
– upevňování probrané látky
snažit se přečíst slabiky a slova, které sám napíše
snažit se přečíst jména spolužáků
orientovat se v textu tichým čtením
číst leporela, dětské knihy, kalendáře, kuchařky…
číst básničky, texty písní a učit se je zpaměti
číst mapy, plány města, názvy ulic ve městě…

Práce s textem
prohlubování čtenářských
dovedností, tiché čtení
s porozuměním
plynulé čtení slov,
slabik a vět s porozuměním
využití PC programů
čtení obrázkových knih, časopisů, návodů
Poslech a reprodukce
– poslech příběhů,
pohádek, reprodukce
přečteného, recitace,
dramatizace
Literární druhy
literatura pro děti a
mládež
Základní literární pojmy
Sociální čtení
OSV

EV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 1.- 3.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
dodržovat správné držení psacího náčiní
vyvodit písmena podle obrázků
odlišovat délku samohlásek
psát velká hůlková písmena
psát a spojovat písmena a tvořit slabiky
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
napsat hůlkovým písmem své jméno
Žák by měl zvládat:
1.ročník
-nácvik správného držení psacího náčiní, správného sedu při psaní
-čmárání, kroužení
-horní a dolní oblouky oběma směry, nakreslit správný tvar podle předlohy
-vodorovné čáry zleva doprava
-svislé čáry zleva doprava
-svislé a šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru
-smyčky, oválky, vlnovky
-šikmé čáry na obě strany
( zuby na pile )
-horní a dolní zátrh
– vyvození písmene podle obrázku
-písmena a, i, e, m
-slabiky me, mi, ma
-postupný nácvik písmen a, A, rozpoznat a, i jako spojku
-psaní slabik s procvičenými
-pojmenovat obrázek, vyjmenovat co je na obrázku, znát tištěnou podobu svého jména

Základní hygienické návyky při psaní
(správné držení psací náčiní, správně sedět při psaní)
Rozvoj psychomotorických schopností, jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové koordinace, uvolňovací cvičení (uvolněně a plynule provádět všechny pohyby,při psaní používat rytmická říkadla,popř. hud.doprovod, při rozvíjení grafických dovedností začínat od velkých tvarů a průpravných cviků, postupně je zmenšovat a zpřesňovat, směrová orientace), čmárání, kreslení,obkreslování
Rozeznávání hlásek a písmen, samohlásky jako spojky formou didaktické hry a názoru
Psaní malých písmen, velká písmena jen pokud je zvládnou ( především ta, která se podobají těm malým)
Psaní svého jména hůlkovým písmem
Opis a přepis písmene a, e,i, m
Rozvoj slovní zásoby
Úprava v sešitě, pořádek na pracovní ploše
Tištěná podoba vlastního jména, využití PC programů

OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 1.- 3.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
dodržovat správné držení psacího náčiní
vyvodit písmena podle obrázků
odlišovat délku samohlásek
psát velká hůlková písmena
psát a spojovat písmena a tvořit slabiky
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
napsat hůlkovým písmem své jméno
Žák by měl zvládat:
2. ročník
– správně sedět u psaní a zacházet
s psacím náčiním
– vyhledávat obrázek podle
písmena (např. o – okno),
vyvozovat písmena podle
obrázků
– určit samohlásku A, I
– opsat podle předlohy různé tvary
– psát písmena o, u,l
– poznat své jméno a podle
předlohy ho přepsat
3. ročník
– správně sedět u psaní a zacházet
s psacím náčiním

Rozvoj psychomotorických schopností a jemné motoriky, motivace k výuce psaní Didaktické hry uvolňovací cvičení, správné držení psacího náčiní – čmárání, kreslení, obkreslování
Práce s obrázkem
Orientace na ploše a řádku
Rozvoj fonematického sluchu,sluch. cvičení
Opis a přepis známých písmen
Alternativní nácvik psaní
Vyhledávání písmen, skládání písmen do jmen, vyhledávání celého jména

Rozvoj psychomotorických schopností a jemné motoriky, motivace k výuce psaní Didaktické hry uvolňovací cvičení, správné držení psacího náčiní – čmárání, kreslení, obkreslování
OSV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 1.- 3.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
dodržovat správné držení psacího náčiní
vyvodit písmena podle obrázků
odlišovat délku samohlásek
psát velká hůlková písmena
psát a spojovat písmena a tvořit slabiky
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
napsat hůlkovým písmem své jméno
Žák by měl zvládat:
3. ročník
– správně sedět u psaní a zacházet
s psacím náčiním
– najít obrázek podle začátečního
písmene, vyhledat napsaná
tiskací písmena (samohlásky) m,
u, l,v ,s a vyhledávat slova,
začínající na tato písmena
– odlišit délku samohlásek
v krátkém slově (máma, mám…)
– opsat podle předlohy známá
písmena
– psát slabiky s procvičovanými
písmeny se snadnými
spojovacími tahy (ma, me..)
Rozvoj psychomotorických schopností a jemné motoriky, motivace k výuce psaní Didaktické hry uvolňovací cvičení, správné držení psacího náčiní – čmárání, kreslení, obkreslování
Rozvoj slovní zásoby, vyhledávání slov a krátkých a dlouhých samohlásek, jejich selekce
Rytmizace
Opis a přepis známých písmen, vyhledávání, samostatné psaní
Uvolňovací cvičení, orientace na ploše a řádku
Nácvik jednotlivých písmen podle předlohy
Rozpoznávání hlásek, písmen, slabik, psaní podle nápovědy
Alternativní nácvik psaní

OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 4. – 6.
.
OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
psát písmena, která umí číst
opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova
ovládat psaní hůlkového písma
psát písmena a slabiky podle diktátu
opsat číslice
Žák by měl zvládat:
4. ročník
– psát písmena, která umí číst (samohlásky), m,
l,v, s
– opsat a přepsat písmena a slabiky
z probraných písmen
– nácvik a psaní písmene t, y, j
– rozlišit hůlkové a psací písmo, přečíst
písmena, slabiky, krátká slova psaná
hůlkovým písmem
– psát známá písmena podle diktátu
– určit číslice 1,2,3,4,5 a napodobovat tvary
5. ročník
– opsat a přepsat písmena, která se učí číst: r, p,
n, š, d, z, k
– napodobit a opsat texty psané hůlkovým
písmem, psát slabiky a písmena podle diktátu
– opisovat číslice 1-5
Psaní písmen, která umí číst, psaní podle předlohy i diktátu
Psaní malých písmen a slabik z nich složených, které žáci zároveň čtou
Psaní hůlkového písma
Didaktické hry k rozpoznávání písmen
Vyhledávání slov
Opis a přepis
Průpravná cvičení, fixace problémových písmen
5. ročník
Opis a přepis písmen, vyhledávání známých písmen
Psaní písmen podle předlohy, psaní slov se snadným hláskovým složením
Rozvoj jemné motoriky, napodobování hůlkového písma, psaní na tabulky, na tabuli na velké formáty i do sešitů
Rozvoj sluchového vnímání, práce na PC
Vpisování do řádků a na linku, obtahování číslic, napodobování číslic
OSV

OSV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 4. – 6.
.
OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
psát písmena, která umí číst
opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova
ovládat psaní hůlkového písma
psát písmena a slabiky podle diktátu
opsat číslice
Žák by měl zvládat:
6. ročník
– opsat a přepsat písmena, která se učí číst: k,
b, c, r, č, h, ou, ž
– opsat psací písmo, přepsat tištěný text
– opsat tvary hůlkových písmen, opsat krátká
slova, dodržovat správné pořadí písmen, psát
podle diktátu
– psát písmena, slabiky a krátká slova podle
diktátu
– opsat číslice 1-10

Psaní do sešitů na tabuli
Opis, přepis hůlkového písma
Opis psacího písma, přepis tištěného textu, používání jednoduchého textů pro děti, dbát na úpravu
Orientace v textu, udržení linky, selekce písmen
Rozvoj sluchového vnímání, práce s PC, rozvoj syntézy a analýzy
Vpisování do řádků a na linku, obtahování číslic, napodobování číslic
OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 7. – 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
dbát na čitelný písemný projev
psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu
opsat slova a jednoduché věty
napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy
přepsat krátký jednoduchý text
podepsat se psacím písmem
napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání,dopis podle vzoru
psaní číslic i podle nápovědy
Žák by mě zvládat:
7.ročník
-dokončit nácvik malých písmen f, g
a zvládat nácvik a psaní velkých psacích
písmen dle schopností žáků
– psát úpravně a čitelně, dodržovat mezery mezi
slovy
– opis a přepis slov, které žáci čtou
– psát podle diktátu písmena, slabiky i slova
– nácvik psaní vlastního jména a příjmení, jmen
spolužáků a adresy
– psaní snadných vět
– psát nebo opisovat podle předlohy
– přepsat jednoduchou větu bez chyb
– znát všechna písmena i hlásky svého jména i
příjmení
– individuální docvičování písmen
– napsat nápis pod obrázek
– znát číslice 1-20, umět je napsat
Nácvik psaní velkých písmen
zpřesňování tvarů písmen i číslic, individuální docvičování
Psaní psacích písmen
Opis a přepis snadného textu, psaní na PC, psaní nápisů pod obrázky
Psaní krátkých slov a vět podle diktátu
Rozvoj sluchové syntézy a analýzy, vytleskávání slabik, rytmizace, grafické znázornění slov
Úprava psaného textu, čitelné psaní svého jména a příjmení,
jména spolužáků, zvyšování kvality a rychlosti písma
Procvičování písmen, vyhledávání písmen, ze kterých se skládá jméno
Psaní číslice i podle nápovědy, využití počtů, psaní příkladů, práce se sešitem

OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 7.- 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
dbát na čitelný písemný projev
psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu
opsat slova a jednoduché věty
napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy
přepsat krátký jednoduchý text
podepsat se psacím písmem
napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu,přání,dopis podle vzoru
psaní číslic i podle nápovědy
Žák by mě zvládat:
8. ročník
– rozlišovat tvary, velikost, štíhlost písma
– dokončit nácvik písmen ř, ch a
dě, tě, ně, bě, pě…
– psát i obtížnější spoje, opsat jednoduchý text
– přepsat delší větu bez chyb podle předlohy
napsat jméno a příjmení, vyhledat svoje jméno
z jiných jmen
– docvičování obtížných spojů
– opakování velkých písmen
– opis a přepis snadných vět i podle předlohy
– psaní snadných slov a vět podle diktátu
– dle schopností žáka a za pomoci vyplnit
jednoduchý dotazník a napsat adresu
– znát číslice 1-100, umět je opsat

Docvičování známých písmen, rozlišování velikosti, štíhlosti
schopnost rozdělit slovo na slabiky a písmena
Opis krátké věty a slovního spojení, jednoduchého textu
Přepis delší věty bez chyb
Psaní jména podle předlohy, rozlišení jména a příjmení, vyhledávání svého jména, nácvik podpisu bez předlohy
Vyplňování dotazníků, psaní adresy a korespondence
Psaní na PC, vyhledávání číslic podle diktátu, psaní na řádek, psaní číslic
OSV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 7.- 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
dbát na čitelný písemný projev
psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu
opsat slova a jednoduché věty
napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy
přepsat krátký jednoduchý text
podepsat se psacím písmem
napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru
psaní číslic i podle nápovědy
Žák by mě zvládat:
9. ročník
– napsat se správnými mezerami mezi slovy
– psát podle diktátu slova a krátké věty
– opsat slova a věty
– napsat a opsat složitější text s porozuměním
psaného
– přepis krátkého textu
– samostatně zvládat podpis psacím písmem
-napsat nebo opsat adresu, pohlednici, přání
-napsat číslice do 100 i podle nápovědy
-podle možností psaní na PC
Praktické použití získaných znalostí a dovedností, samostatný písemný projev
Vnímání délky samohlásek, členění slov na slabiky, diktát jednoduchých dvouslabičných slov
Bezchybné opisování se správnou diakritikou, délkou hlásek i rozdělení věty
Opis slov a vět, psaní na PC
Soustředění se na výkon -procvičování, rozlišování psacího a tiskacího písma
Zvyšování kvality písma, rychlosti, psaní bez chyb, správná diakritika, rozdělování slov, využívání všech textů
Přepis tištěného do psací podoby
Podpis sešitů, učebnic, prac. listů…
Nácvik psaní adresy podle předlohy nebo dopis, psaní krátkých textů
OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Psaní
Ročník: 7.- 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
dbát na čitelný písemný projev
psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu
opsat slova a jednoduché věty
napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy
přepsat krátký jednoduchý text
podepsat se psacím písmem
napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru
psaní číslic i podle nápovědy
Žák by mě zvládat:
10. ročník
– psát úhledně a čitelně
– psát slova a krátké věty podle diktátu
-opis slova a věty
– mít zafixována všechna písmena malé i velké
abecedy, dokázat bezchybně opsat
– pracovat samostatně při přepisu textu
– samostatně zvládat podpis psacím písmem
-napsat nebo opsat adresu, pohlednici, přání
– psaní číslic do 100 i podle nápovědy

Samostatný písemný projev, praktické použití získaných znalostí a dovedností
Diktát krátkých vět, procvičování a opakování naučeného
Bezchybné opisování se správnou diakritikou, délkou hlásek i rozdělením věty
Opis slov a vět, psaní na PC
Soustředění se na výkon-procvičování, rozlišování psacího a tiskacího písma
Zvyšování kvality písma
Podpis, podepisování sešitů…
Psaní adresy podle předlohy na pohlednici nebo dopis, vyplňování adresy, psaní krátkých textů na pohlednici k svátku, k Vánocům…
Psaní číslic na adresy, do sešitů, praktické využití znalostí
OSV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Řečová výchova
Ročník: 1.- 3.

OVO
ŠKOLNÍ VÝSTUP
UČIVO
PRUŘEZOVÁ TÉMATA
Žák by měl-
Reprodukovat jednoduché říkanky a básničky
Odpovídat na otázky slovem, větou
Dokázat se koncentrovat na poslech pohádky
Popsat jednoduché obrázky
Reprodukovat krátký text podle návodných otázek
Žák by měl-
1. ročník
správně vyslovovat
odpovídat na otázky aspoň jedním slovem
2. ročník
odpovídat na otázky více slovy či krátkou větou
dokázat se soustředit na poslech krátké pohádky
3. ročník
– reprodukovat
krátkou říkanku
– popsat jednoduchý
obrázek pomocí
návodných otázek

Gymnastika mluvidel
Dechová cvičení
Hlasová cvičení
Artikulační cvičení
Náprava vadné výslovnosti hlásek
Rozvoj sluchového vnímání
Rozvoj fonematického sluchu
Nácvik jednoduché říkanky
Rozhovor – žák odpovídá aspoň 1 slovem
Popis obrázku
Poslech předčítaného textu
Alternativní způsoby komunikace (VOKS)

OSV

OSV

OSV
MKV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vzdělávací předmět: Řečová výchova
Ročník: 4.- 6.

OVO
ŠKOLNÍ VÝSTUP
UČIVO
PRUŘEZOVÁ TÉMATA
Žák by měl-
Reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy
Vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh dle návodných otázek
Vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku
Popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomocí doprovodných otázek
Domluvit se v běžných situacích
Zvládat slovní formy společenského styku (pozdrav, prosba, poděkování)
Dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká
Žák by měl-
4. ročník
mluvit srozumitelně v jednoduchých větách
umět vytvořit jednoduchou otázku a odpovědět na ni
5. ročník
popsat složitější obrázek
přednést krátkou báseň
reprodukovat jednoduchý text pomocí návodných otázek
6. ročník
– mluvit srozumitelně
v delších větách
reprodukovat bez pomoci
– „zahrát“ situaci ze života
(přecházení ulice)
Stavba věty, tvoření vět
Rozvoj slovní zásoby dle tématických okruhů
Otázky a odpovědi
Vyprávění dle obrázků
Přednes krátké básně
Poslech předčítaného textu
Reprodukce a dramatizace jednoduchého příběhu (návodné otázky)
OSV
MKV

OSV

OSV
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vzdělávací předmět: Řečová výchova
Ročník: 7.- 10.
OVO
ŠKOLNÍ VÝSTUP
UČIVO
PRUŘEZOVÁ TÉMATA
Žák by měl-
Dosáhnout
srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost
Používat věty se správnými gramatickými strukturami
Dbát na kulturu mluveného projevu
Komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace
Popsat děje, jevy a osoby na obrázcích
Vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity
Převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení
Dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku
Žák by měl-
7. ročník
být schopen se srozumitelně domluvit, pozdravit, poprosit, poděkovat
8. ročník
– být schopen
srozumitelně
požádat o pomoc,
omluvit se
s pomocí přečíst text
9. ročník
být schopen přečíst text
s pomocí zdramatizovat přečtený text
s pomocí zvládat konverzační cvičení dle situací z běžného života (nákup..)
Rozvoj komunikace jako prostředku orientace v sociálních situacích
Rozšiřování slovní zásoby
Základní komunikační pravidla
Konverzační cvičení
Zdokonalování techniky čtení
Dramatizace příběhu
Hudební, pohybová a rytmická průprava
OSV
MKV

OSV
OSV

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Vzdělávací předmět: Řečová výchova
Ročník: 7.-10.

OVO
ŠKOLNÍ VÝSTUP
UČIVO
PRUŘEZOVÁ TÉMATA
Žák by měl-
Dosáhnout
Srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost
Používat věty se správnými gramatickými strukturami
Dbát na kulturu mluveného projevu
Komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace
Popsat děje, jevy a osoby na obrázcích
Vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity
Převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení
Dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku
Žák by měl-

10. ročník
zvládat konverzační cvičení dle situací z běžného života (telefonování)
po nácviku být schopen spojit slovo a pohyb
Rozvoj komunikace jako prostředku orientace v sociálních situacích
Rozšiřování slovní zásoby
Základní komunikační pravidla
Konverzační cvičení
Zdokonalování techniky čtení
Dramatizace příběhu
Hudební, pohybová a rytmická průprava

OSV
MKV

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět: Matematika
Ročník: 1. – 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
– orientovat se v pojmech všechno – nic, hodně – málo, malý – velký, dlouhý – krátký, stejně – více – méně, široký – úzký
– orientovat se v prostoru – nad, pod, před, za, vedle na začátku, na konci, nahoře – dole
– řadit předměty zleva doprava
– třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu
– číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do 10
– orientovat se v číselné řadě 1 až 10
– sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5
Žák by měl:
1. ročník
– používat srovnávací pojmy (všechno – nic, hodně – málo, malý – velký, stejně – více – méně)
– orientovat se v prostoru (na začátku, na konci, nahoře, dole)
– třídit předměty dle pokynů učitele zleva doprava, podle barev
zvládnout číselnou řadu do 5
– sčítat a odečítat s názorem v oboru do 3
– umět přečíst a napsat číslice 1 – 3, +, -, =
– orientovat se na ploše a
v prostoru
– používat názorné pomůcky
– pracovat s číselnou řadou
vzestupně

Základní srovnávací pojmy
– porovnávání prvků, tvoření skupin prvků
– manipulace s předměty
– řazení předmětů podle dané vlastnosti
– orientace na ploše a v prostoru zleva doprava
– číslo a číslice 1, 2, 3
– numerace do 3
– tabulka číselné řady do 5
– + – =
– počítadlo
– drobné předměty

OSV
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět:Matematika
Ročník: 1.- 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
– znát matematické pojmy +, -, = a umět je zapsat
– umět rozklad čísel v oboru do 5
– psát číslice 1 – 5 i podle diktátu
– používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
– modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
– doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10
– uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
– poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
– rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech
– porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší – delší
Žák by měl:
– poznat základní geometrické útvary (kruh, čtverec
správně odhadnout kratší – delší rozměr
2. ročník
– orientovat se v pojmech dlouhý – krátký
– orientovat se na ploše a v prostoru (pod, nad, před)
– třídit předměty podle barev, tvaru a velikosti zleva doprava dle pokynů učitele
– zvládnout č. řadu do 10
– sčítat a odečítat s názorem v oboru do 4, čísla a číslice 1-5
– používat tabulku, drobné předměty, počítadlo, mince
– poznat obdélník, trojúhelník
– porovnat kratší – delší
3. ročník
– používat srovnávací pojmy široký – úzký
– orientovat se na ploše a v prostoru před, za, vedle

– kruh, čtverec
– kratší a delší vzdálenost
– orientace v prostoru
– barvy, tvar, velikost
– číselná řada do 10
– + – do 4 s názorem
– numerace do 5
– čísla a číslice do 5
– tabulka číselné řady
– počítadlo, drobné předměty, drobné mince
– trojúhelník, obdélník

– pojmy široký, úzký
– orientace na ploše a v prostoru
OSV
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět:Matematika
Ročník: 1.- 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech
porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší – delší

Žák by měl:
– řadit předměty zleva doprava podle tvaru, barvy, velikosti a obsahu sám nebo za pomoci učitele
– znát číselnou řadu do 10 i sestupně, + a – do 5 s názorem,
– používat drobné mince 1,2,5
– rozkládat čísla v oboru do 5
– pracovat s tabulkou do 10
– poznat a pojmenovat všechny – základní geometrické tvary
– správně odhadnout kratší
a delší úseky

– třídění drobných předmětů podle různých vlastností
– číselný rozklad do 5
– +, -, do 5 s názorem
– plocha a prostor
– číselná řada do 10 vzestupně i sestupně
– drobné mince
– jednoduché tabulky
– základní geometrické tvary
– porovnávání skupin prvků
– čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník
– odhad vzdálenosti
OSV
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět: Matematika
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
orientovat se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší – užší
rozlišovat vlevo – vpravo, uprostřed
orientovat se na ploše
porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků
třídit předměty podle pořadí ve skupinách
přiřazovat předměty podle číselné řady
číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné ose, numerace do 100
umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku
sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku
psát čísla do 100
zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku
zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
umět používat kalkulátor

Žák by měl:
4. ročník
– rozumět a používat srovnávací pojmy větší – menší…
– zvládnout základní orientaci na ploše
– počítat s drobnými předměty (řadit je, třídit)
– přiřazovat číslu odpovídající počet prvků
– počítat v oboru do 10 s názorem
– zvládnout orientaci v čase a prostoru
– porozumět pojmům rok, měsíc, den
nakreslit čáru
5. ročník
– porovnávat skupiny prvků dle četnosti
– pomocí názoru sčítat a odčítat do 15
– pracovat s číselnou řadou do 20 bez přechodu desítky s názorem
– používat kalkulátor a tabulku
– určovat čas s přesností na hodiny
– používat s mince a bankovky 1–100
– postupně si osvojit manipulaci s pravítkem
– narýsovat přímku

– základní srovnávací pojmy
– plocha a prostor
– manipulace s drobnými předměty a penězi
– pojem čísla a množství
– numerace do 10
– + – do 10 s názorem
– jednotky času den, měsíc, rok
– čára
– pravolevá orientace v prostoru

– skupiny dle četnosti
– + – do 15 s názorem bez přechodu desítky
– číselná řada do 20
– tabulka a kalkulátor
– určování času na hodiny
– mince a bankovky do 100
– manipulace s pravítkem
– základy rýsování přímky

OSV
OSV
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět: Matematika
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
používat výrazy vpravo – vlevo
rozlišovat pojmy rok, měsíc, den
určit čas s přesností na celé hodiny
znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram
doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi
kreslit křivé a přímé čáry
poznat rozdíl mezi čárou a přímkou
používat pravítko při rýsování přímek
změřit délku předmětu

Žák by měl:
6. ročník
– umět používat kalkulátor
– zvládnout zápis příkladu v oboru do 20 podle diktátu
– pomocí názoru umět + a – do 20 s přechodem přes desítku
– pracovat s tabulkou a číselnou do 100
– číst a psát číslice do 100
– řešit jednoduché slovní úlohy na + a –
– prakticky umět zvážit s přesností na kg, změřit na metry
– narýsovat přímku
– zvládnout používat různá délková měřidla
– kalkulátor, tabulky, počítadlo
– čtení a zápis příkladů do 20
– číslice do 20 podle diktátu
– čtení a psaní číslic do 100
– obor přirozených čísel do 100
– sčítání a odčítání do 20 s názorem s přechodem přes desítku
– čtení a písemný zápis příkladů
– jednoduché slovní úlohy
– určování času na hodiny
– manipulace s penězi
– měření a vážení
– přímka
– manipulace s pravítkem
– technika měření
OSV
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací předmět: Matematika
Ročník: 7. – 10. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu
zvládat početní úkony s penězi
orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny
doplňovat údaje v jednoduché tabulce
psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do 1000 po 100
orientovat se na číselné ose
sčítat o odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes desítku s použitím názoru
používat násobkové řady 2,5,10 s pomocí tabulky
umět řešit praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy
pracovat s kalkulátorem
Žák by měl:
7. ročník
– správně používat bankovky
– znát hodiny s přesností na hodiny a půlhodiny, pracovat s jedn. tabulkou
– písemně sčítat a odčítat za pomoci kalkulátoru do 100
– pracovat s tabulkou násobků
– řešit jednoduché slovní a praktické úlohy
8. ročník
– pracovat s jednoduchou tabulkou
– počítat po stovkách do 1000
– osvojit si vzestupné a sestupné hodnoty na číselné ose (teploměr)
– písemně sčítat a odčítat za pomoci kalkulátoru do 100
– řešit jednoduché slovní a praktické úlohy
9., 10. ročník
– písemně sčítat a odčítat za pomoci kalkulátoru do 100
– řešit jednoduché slovní a praktické úlohy
– prakticky ovládat vážení, měření délky a objemu v základních jednotkách

– početní úkony s penězi
– určování času
– + – do 100 na kalkulátoru
– písemné sčítání a odčítání
– násobky 1, 2, 5, 10
– jednoduché slovní úlohy
– tabulky násobků

– tabulky
– numerace do 1000
– číselná osa, teploměr
– písemné sčítání a odčítání za pomoci kalkulátoru
– jednoduché praktické slovní úlohy
– praktické měření hmotnosti, délky, objemu
– početní úkony s penězi
– tabulky, kalkulátor
– digitální čas, určování času
– +,- do 100 pod sebe za pomoci kalkulátoru
– numerace do 1000
OSV

OSV

OSV
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 5. – 6.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
zvládat základní obsluhu počítače
(zapnutí, vypnutí, práci s myší)
pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy podle pokynu
zvládat psaní známých písmen na klávesnici
dodržovat pravidla a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
Žák by měl:
5. ročník
ovládat základní obsluhu počítače (zapnout a vypnout monitor, pracovat s myší – klik, dvojklik, přihlásit se, odhlásit se)
pracovat s klávesnicí a myší
obsluhovat herní a zábavné výukové programy, spustit je z ikony, pracovat s nimi a podle pokynů, používat klávesy enter a shift, Num Lock
dodržovat pravidla a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
orientovat se na klávesnici, psát malá i velká písmena, používat číselnou klávesnici
– správně sedět u PC

Základní části počítače
(monitor, klávesnice, myš)
Základy obsluhy počítače
( přihlašování,odhlašování, zapnutí, vypnutí, práce s myší, monitor – pracovní plocha, ikony, nabídka start)
Práce s výukovými programy
Komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce (hardware, software – informativně)
Software počítače (textový editor, herní a zábavné výukové programy)
Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky
Textový editor – základní orientace na klávesnici, malá a velká písmena, klávesy enter, shift, Num Lock
OSV
EV
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 5. – 6.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
zvládat základní obsluhu počítače
( zapnutí,vypnutí,práci s myší )
pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy podle pokynu
zvládat psaní známých písmen na klávesnici
dodržovat pravidla a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
Žák by měl:
6. ročník
pojmenovat a popsat základní komponenty PC a zjednodušeně vysvětlit jejich funkce, práce s myší
rozlišovat Hardware a Software
spustit výukové programy z ikony, z nabídky Start, orientovat se v prostředí počítače
popsat, jak pracovat bezpečně s PC
Základní části počítače
opakování z 5. roč.)
Komponenty počítače – Hardware-disketa,CD-ROM, flasch
Software – Operační systém Windows – informativně)
Základy obsluhy počítače
Opakování z 5. ročníku
Práce s myší- táhnutí
Monitor – programy, příslušenství, plocha, pozadí, maximalizace, minimalizace, zavřít, přesunout, změna velikosti
Práce s výukovými programy – spouštění a práce s nimi
Komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce (hardware, software – informativně)
Software počítače (textový editor, herní a zábavné výukové programy)
Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky
Textový editor – nebezpečné klávesy
Kreslící programy – panel nástrojů, panel barev
OSV

EV
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 7. – 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními symboly alternativní komunikace
zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy
vyhledávat informace na internetu podle pokynů
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
zvládat základní funkce mobilního telefonu- přijetí hovoru, případně zprávy SMS

Žák by měl:
7. ročník

vysvětlit, k čemu slouží tiskárna
psát na klávesnici jednoduchá slova
volit velikost, tučné a podtržené písmeno
pracovat se symboly alternativní komunikace
počítat s kalkulačkou
spouštět a ovládat herní programy
nakreslit jednoduchý obrázek
orientovat se v hlavní nabídce, dokázat si vyhledat vhodný spoj
bezpečně zacházet s PC, vyjmenovat zdravotní rizika
přijmout a uskutečnit hovor mobilním telefonem

Počítač a jeho části
Opakování ze 6. ročníku
Přídavná zařízení ( tiskárna -informativně )
Textový editor – hlavní nabídka menu, panely nástrojů, písmo – velikost, tučné, podtržené
Symboly alternativní komunikace na PC
Výukové programy, kreslící programy, herní programy
Kalkulačka
Panel nástrojů, panel barev
Úpravy – krok zpět
Internet
Hlavní nabídka, Panel nástrojů
Vyhledávací server Seznam
Vyhledání spoje
Pravidla zacházení s výpočetní technikou
Mobilní telefon

OSV

EV

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 7. – 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními symboly alternativní komunikace
zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy
vyhledávat informace na internetu podle pokynů
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
zvládat základní funkce mobilního telefonu – přijetí hovoru, případně zprávy SMS

Žák by měl:
8. ročník

vysvětlit, k čemu slouží dataprojektor
psát na klávesnici jednoduchá slova a krátký text
změnit formát a barvu písma, opravovat text
pracovat se symboly alternativní komunikace
popsat k čemu slouží Exel, řádek, sloupec
kreslit a upravovat obrázek
s pomocí jmenovat další vyhledávací servery
bezpečně zacházet s PC
přijmout a odeslat SMS (s pomocí )
Počítač a jeho části
Opakování ze 7. ročníku
Přídavná zařízení ( dataprojektor- informativně )
Tiskárna
Textový editor
Formát písma, typy, velikost, barva, oprava textu
Symboly alternativní komunikace na PC
Programy
Exel – řádek, sloupec
Herní programy
Kreslící programy – Panel nástrojů
Internet – další vyhledávací servery (informativně)
Pravidla zacházení s výpočetní technikou
Přijmout a odeslat SMS s pomocí

OSV
EV
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 7. – 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními symboly alternativní komunikace
zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy
vyhledávat informace na internetu podle pokynů
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
zvládat základní funkce mobilního telefonu – přijetí hovoru, případně zprávy SMS

Žák by měl:
9. ročník
– seznámit se scannerem
– používat tiskárnu
– vytvořit složku, ukládat a otevírat dokumenty
– kopírovat, vkládat a vyjímat části textu
– dokázat uložit a vytisknout obrázek
– vyhledat informace na internetu, dodržovat zásady bezpečného surfování na internetu
– bezpečně zacházet s PC
– vytvořit si vlastní e-mailovou schránku a napsat a odeslat e-mail

Počítač a jeho části
Opakování z 8. ročníku
Přídavná zařízení scanner – informativně
Tiskárna – použití a obsluha
Soubory, složky, dokumenty
Textový editor – informativně – kopírování, vkládání, vyjímání textu a obrázků
Programy
Exel, herní a kreslící programy
uložení a vytištění obrázku)
Internet
Opakování
Orientace na internetu
Vyhledávání informací, e-mail
Bezpečné zacházení s PC

OSV

EV
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie
Ročník: 7. – 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
PT
Žák by měl:
zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními symboly alternativní komunikace
zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy
vyhledávat informace na internetu podle pokynů
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
zvládat základní funkce mobilního telefonu- přijetí hovoru, případně zprávy SMS

Žák by měl:
10. ročník
vysvětlit, k čemu slouží digitální fotoaparát
používat tiskárnu
vytvořit složku, ukládat a otevírat dokumenty
kopírovat, vkládat a vyjímat části textu
vyhledávat informace na internetu, dodržovat zásady bezpečného surfování
bezpečně zacházet s PC a vyjmenovat zdravotní rizika
odpovědět a přeposlat e-mail

Počítač a jeho části
Opakování z 9. ročníku
Přídavná zařízení – fotoaparát -informativně
Soubory, složky, dokumenty – tvorba, přesouvání, ukládání
Textový editor
Tabulka – informativně
Tisk, náhled
Vkládání obrázků
Programy
Exel, herní a kreslící programy
Internet
Opakování
Orientace na internetu
Vyhledávání informací, e-mail
Bezpečné zacházení s PC
OSV

EV
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Věcné učení
Ročník: 1. – 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
– znát název své obce a adresu bydliště
– zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí
– poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola)
– ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy
– znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý, mladý, starší, mladší) a blízké příbuzenské vztahy
– znát jména spolužáků a svých učitelů
Žák by měl:
1. ročník
– orientovat se v nejbližším okolí a cítit se bezpečně (obrázky, fotografie)
– poznat a pojmenovat věci denní potřeby a školní pomůcky a vědět, k čemu slouží
– vyjmenovat a podle fotografie nebo obrázku poznat rodinné příslušníky, orientovat se v příbuzenských vztazích
– znát jména svých spolužáků a učitelů a podílet se na vytvoření harmonického prostředí ve škole
– dodržovat základní pravidla společenského chování, umět pozdravit, poprosit a poděkovat
– rozlišovat známé a neznámé osoby

domov, obec, město, ve kterém žiji

škola a její okolí, život ve škole
manipulace s věcmi denní potřeby a školními pomůckami
OSV
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník: 1. – 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
– mít osvojené základy společenského chování, umět pozdravit, poprosit, poděkovat
– poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti
– vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi
– zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, večer)
– znát rozvržení jednotlivých denních činností
– znát dny v týdnu
– rozlišit roční období podle charakteristických znaků
– popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
– poznat nejběžnější druhy domácích zvířat
Žák by měl:
– přizpůsobit se školnímu životu, akceptovat jednotlivé školní, mimoškolní a volnočasové aktivity
– podle obrázků a na základě vlastních zkušeností poznávat některá domácí zvířata, umět napodobit jejich zvuky
– zvládnout základy sebeobsluhy a dodržovat osobní hygienu
– uvědomovat si jednotlivé části těla
– znát členy rodiny
2. ročník
– podle obrázků poznat jednotlivé lidské činnosti
– určit některé dopravní značky, zvládnout chování na přechodu pro chodce, rozumět významu barev na semaforu
– rozumět pojmům ráno, poledne, večer (ve spojitosti s hlavními jídly)
– umět vyjmenovat dny v týdnu

– dopravní výchova
– škola a její okolí
– školní režim
– žáci a učitelé
– manipulace s věcmi denní potřeby a školními pomůckami
– základy společenského chování: pozdrav, prosba, poděkování
– domácí zvířata
– základy sebeobsluhy
– WC, mytí rukou
– části těla
– rodina
– lidské činnosti
– dopravní výchova

– orientace v čase
– dny v týdnu

EV, MKV
MKV

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník: 1. – 3. ročník
Ročník: 1. – 3. ročník
OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
– pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny
– popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, vítr)
– znát základní zásady pobytu v přírodě
– dodržovat
zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu
– pojmenovat hlavní části lidského těla
– dokázat upozornit na své zdravotní obtíže
– vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání
Žák by měl:
– poznávat některá domácí zvířata a jejich mláďata
– dokázat pojmenovat podle obrázků a chuti základní druhy ovoce a zeleniny
– zvládnout základy sebeobsluhy a dodržovat osobní hygienu
– uvědomovat si jednotlivé části těla
– dokázat upozornit učitele na své zdravotní obtíže, lokalizovat místo bolesti
3. ročník
– uvědomovat si význam pojmů teplo, zima, mráz, déšť, vítr, bouřka v souvislosti s oblékáním
– pozorovat změny v přírodě a práce na zahradě
– znát zpaměti adresu svého bydliště
– popsat na základě vlastního pozorování a podle obrázků poznat patřičné roční období

– domácí zvířata
– ovoce a zelenina
– sebeobsluha
– osobní hygiena
– péče o obuv a oblečení
– jednotlivé části dne a hlavní jídla v časové posloupnosti
– zdraví a nemoc
– lidské tělo
– režim dne ve škole
– kalendář
– pozorování změn v přírodě
– oblékání podle ročního období
– práce na zahradě
– rodina, příbuzenské vztahy
– základní pravidla společenského chování (modelové situace, osobní příklad)
OSV

OSV, MKV

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník: 1. – 3. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
Žák by měl:
– orientovat se v pojmech déšť, mráz… a umět se před nimi chránit
– mít základní povědomí o chování v přírodě, zvládnout jednoduché tábornické dovednosti
– zvládnout základy sebeobsluhy a dodržovat osobní hygienu
– uvědomovat si jednotlivé části těla
– dokázat upozornit učitele na své zdravotní obtíže, lokalizovat místo bolesti
– respektovat pokyny kompetentní osoby, dodržovat základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

– příroda v jednotlivých ročních obdobích
– typické znaky jednotlivých ročních období
– ochrana přírody
– pracovní činnosti
– ochrana před sociálně patologickými jevy
– pravidla 1. pomoci, zásady bezpečnosti při hrách ve škole, na výletech a při koupání
– dopravní výchova
EV
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník:4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

popsat cestu do školy podle otázek

znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště
sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest

dodržovat zásady bezpečnosti při hrách
Žák by měl:
4. ročník
– popsat za pomoci učitele cestu do školy, zvládnout hlavní zásady bezpečného přecházení světelné křižovatky
– účastnit se školních výletů a jiných akcí pořádaných školou
– dodržovat poučení o chování a bezpečnosti
– zvládnout základní pravidla společenského soužití
– napodobit jednoduché pracovní činnosti za pomoci názoru
– rozpoznat základní pravidla společenského chování od negativních prvků chování
– cítit důvěru k učitelům a umět upozornit na nebezpečí
– podle obrázku poznat některá volně žijící zvířata, pečovat o zvířata a ptáky
– rozlišovat rozdíl mezi listnatými
– bydliště, škola
– dopravní výchova
– krajina, oblast, region
– bezpečnost a chování
– základní pravidla společenského chování
– jednoduché pracovní činnosti
– sociálně patologické jevy a jejich právní postih
– ochrana zdraví osob
– volně žijící zvířata

– listnaté a jehličnaté stromy, ekosystém les
-hygiena, sebeobsluha
– důvěra ke svému

EV
OSV
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO

Školní výstup

Učivo

Průřezová témata
Žák by měl:
dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády
projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků

pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti
rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby

reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Žák by měl:
a jehličnatými stromy
– dodržovat hygienické návyky a zvládat základní sebeobslužné dovednosti
– chovat se bezpečně jako chodec
5. ročník
– účastnit se školních výletů a jiných akcí pořádaných školou
– dodržovat poučení o chování a bezpečnosti
– zvládnout základní pravidla společenského soužití
– naučit se spolupracovat se svými spolužáky a respektovat jejich individuální zvláštnosti
– napodobit jednoduché pracovní činnosti za pomoci názoru
– rozpoznat základní pravidla společenského chování od negativních prvků chování
– cítit důvěru k učitelům a umět upozornit na nebezpečí
– rozumět časové posloupnosti
– dodržovat pitný režim a zásady zdravé výživy
nejbližšímu okolí
– dopravní výchova
– listnaté a jehličnaté stromy , ekosystém les
– základní pravidla společenského chování
– tolerance k ostatním
– jednoduché pracovní činnosti
– sociálně patologické jevy a jejich právní postih
– ochrana zdraví osob
– orientace v čase
– roční období, měsíce, týdny, dny
– hygiena, sebeobsluha, pitný režim
– zdraví a nemoc
– volně žijící zvířata

MKV
OSV
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
poznat, kolik je hodin (celé hodiny)
rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra)
znát roční období a měsíce
porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v minulosti podle obrázků

seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se vztahují k regionu nebo kraji
Žák by měl:
6. ročník
– vyjmenovat jednotlivé části stromu ( kořen, kmen, koruna) a určit rozdíl mezi keřem
– určovat čas s přesností na celé hodiny
– pracovat s kalendářem
– najít podle obrázku rozdíly mezi životem v minulosti a současnosti,
(pravěk x současnost)
– seznámit se s pověstí o Bílé paní a Švandovi dudákovi
– poznávat podle obrázků nebo fotografií nejbližší kulturní a historické zajímavosti okolí školy
– mít základní vědomosti o význačných místech a institucích v našem městě
– účastnit se školních výletů a jiných akcí pořádaných školou
– dodržovat poučení o chování a bezpečnosti
– rozpoznat základní pravidla společenského chování od
– stromy a keře, jednotlivé části
– orientace v čase
– cvičné hodiny
– určování času na hodiny
– chování osob v situacích hromadného ohrožení
– způsob života v minulosti a dnes, technické vymoženosti dnešní doby
– pověsti, které se váží k našemu městu
– orientace v okolí školy podle památek a institucí
– stromy a keře (ovocné, okrasné)
– ochrana životního prostředí
– jak pomáháme přírodě my
EV

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
poznat rozdíly mezi stromy a keři
poznat nejběžnější volně žijící zvířata
rozlišit listnaté a jehličnaté stromy

vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí
znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí

Žák by měl:
negativních prvků chování
– cítit důvěru k učitelům a umět upozornit na nebezpečí
– znát telefonní čísla ZIS a přiměřeně reagovat na pokyny kompetentní osoby v případě
ohrožení
– mít základní informace o škodlivosti průmyslu, dopravy na přírodní prostředí
– dodržovat základní pravidla chování v přírodě, pečovat o životní prostředí
– dodržovat pitný režim a zásady zdravé výživy
– dodržovat hygienické návyky a základní sebeobslužné dovednosti
– informovat učitele na své zdravotní potíže
– upozornit učitele na možnost týrání, obtěžování a zneužívání – získat informace o škodlivosti drog
– ošetřit drobné poranění

– zásady zdravého životního stylu
– zásady 1. pomoci
– důležitá tel. čísla
– osobní bezpečnost a důvěra ke svému nejbližšímu okolí
– prevence drog
– školní lékárna, 1. pomoc
– dopravní výchova
– chování při mimořádných událostech
– sociálně patologické jevy a jejich právní postih
– ochrana zdraví osob
OSV
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací předmět: Věcné učení
Ročník: 4. – 6. ročník

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy
dokázat sdělit a popsat své zdravotní potíže
vědět, na koho se obrátit o pomoc

zvládnout ošetření drobného poranění
uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce
reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Žák by měl:
– reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech
– chovat se bezpečně jako chodec
– respektovat a přiměřeně reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.
OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
Mít základní poznatky z období počátku českého státu
Vědět o význačných osobnostech našich dějin
Mít představu o významných historických událostech v naší zemi
Žák by měl:
7. ročník
Poznat pravěkého člověka, vyprávět s pomocí o pravěku a životě v té době

Popsat, jak žili a vypadali pravěcí lidé, dokázat určit znaky života pravěkých a současných lidí, znát rozdíly
Historie našeho národa
Seznámit se s pravěkem pomocí audiovizuální techniky (video, DVD, PC), četby, návštěvy muzea, knihovny, vyhledávání materiálu o pravěku – encyklopedie, časopisy, četba článků pro děti
Určovat, popisovat život pravěkých lidí, podle názorného materiálu (knihy, obrázky, mapy…). Vyhledávat rozdílné znaky laickým pohledem, rozlišovat pravěkou a současnou dobu. Verbálně hodnotit tato období, realizovat rozhovor na toto téma, užívat výukových programů na PC, filmy, video, DVD, atd.

OSV
MKV

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
Mít základní poznatky z období počátku českého státu
Vědět o význačných osobnostech našich dějin
Mít představu o významných historických událostech v naší zemi
Žák by měl:
8. ročník
Mít povědomí o jednotlivých státních útvarech na našem území
Vyprávět pomocí návodných otázek o počátcích českého státu
Historie našeho národa
První státní útvary na našem území – seznámit se s českou národností
Využít četbu – Staré pověsti české. Použít obrázky z historie, regionální pověsti, využít audiovizuálních pomůcek
Království – Karel IV
Praha – významné a hlavní město českého království
Ukázky různých stavebních slohů, móda té doby, umění té doby, využítí literatury, fotografického materiálu, malby, kresby, návštěva středověkého hradu, muzea, (Rumpál)

OSV
MKV
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
Mít základní poznatky z období počátku českého státu
Vědět o význačných osobnostech našich dějin
Mít představu o významných historických událostech v naší zemi
Žák by měl:
9. ročník
Seznámit se s význačnými osobnostmi našich dějin
Být schopen s pomocí, či bez pomoci jmenovat některé osobnosti našich dějin
Historie našeho národa
Sv. Václav, Karel IV., Marie Terezie, T. G. Masaryk, Václav Havel, Václav Klaus a další významné osobnosti kulturního života, např. Božena Němcová, Antonín Dvořák…

OSV
MKV
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
Mít základní poznatky z období počátku českého státu
Vědět o význačných osobnostech našich dějin
Mít představu o významných historických událostech v naší zemi
Žák by měl:
10. ročník
Seznámit se s významnými historickými událostmi
Být schopen s pomocí, či bez pomoci jmenovat nejdůležitější historické události
Odpovídat na návodné otázky
Historie našeho národa
Světové války a jejich důsledky
Vznik Československého státu
První prezident T. G. Masaryk
Vznik samostatné ČR
Vstup ČR do EU
Využívat názorný materiál a dostupného audiovizuálního materiálu
OSV
MKV
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků
Respektovat pravidla společenského soužití
Uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování
Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
Vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu
Tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

Žák by měl:
7. ročník
Charakterizovat funkci rodiny a jednotlivé funkce rodinných příslušníků
Definovat tyto pojmy: rodinný život, rodinný příslušník, pojmenovat členy rodiny
Rozlišovat různá postavení členů rodiny
Chápat odpovědnost rodičů za výchovu dětí
Vhodně se chovat a komunikovat s ostatními na veřejnosti i v soukromí
Znát a rozumět důsledkům nesprávného chování
Člověk ve společnosti
Vznik rodiny, struktura a funkce rodiny, vztahy lidí v rodině
Odpovědnost rodičů za výchovu dětí, úcta dětí k rodičům
Znát svoji adresu
Být schopen popsat své bydliště, jeho okolí
Obec, region – znát významné osobnosti obce a regionu, znát některé regionální pověsti
Ohrožené děti
Znát práva a povinnosti jednotlivých příslušníků rodiny
Chápat pojem širší rodina (prarodiče, příbuzní)
Chápat pomoc mezi rodinnými příslušníky jako samozřejmost
Kraj – znát významné osobnosti kraje, znát místní zvyky a tradice
Orientovat se ve státních svátcích
Pěstovat si úctu k ostatním lidem. Být schopen na své úrovni uplatňovat pravidla slušného chování
OSV
MKV
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků
Respektovat pravidla společenského soužití
Uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování
Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
Vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu
Tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

Žák by měl:
Člověk ve společnosti
Rozumět mezilidským vztahům ve společnosti
Potlačovat nevhodné chování a na základě modelových situací se učit zvládat vypjaté a jinak stresové situace adekvátním způsobem
OSV
MKV

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků
Respektovat pravidla společenského soužití
Uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování
Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
Vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu
Tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

Žák by měl:
8. ročník
Chovat se podle pravidel společenského soužití
Uplatňovat vhodné způsoby chování
Respektovat pravidla společenského soužití a chovat se podle nich
Rozlišovat projevy nepřiměřeného chování
Rozumět svému postavení ve škole
Rozumět pojmu minoritní skupina
Být schopen uvést příklady některých skupin
Tolerovat existenci minoritních skupin
Neodsuzovat na základě prvního dojmu tyto skupiny
Člověk ve společnosti
Ukazovat na názorných příkladech formy slušného a neslušného chování, být schopen omezovat projevy nesprávného chování a upozorňovat na něj
Chápat mezilidské vztahy ve společnosti, dodržovat pravidla slušného chování
Při kontaktu se spolužáky, vrstevníky, dospělými rozlišovat formy chování (tykání, vykání)
Být schopen pochválit
Učit se toleranci k ostatním ve svém okolí, třídě
Akceptovat názory jiných v rámci třídy, školy, okolí.
Vytvářet si kladný vztah k ostatním
Rozumět a být schopen popsat rovnoprávné postavení žen a mužů
Být zastáncem a rozumět rovnoprávnému postavení národnostních menšin a jiných uskupení

OSV

MKV

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků
Respektovat pravidla společenského soužití
Uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování
Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
Vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu
Tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

Žák by měl:
9. ročník
Navazovat a vytvářet si přátelské vztahy
Být schopen vyhledávat si vhodné kamarády
Uvědoměle pomáhat a být ohleduplný, soucitný k nemocným a jinak handicapovaným lidem
Člověk ve společnosti
Být schopen hodnotit různé způsoby chování na základě názorných příkladů, popř. z demonstrujících ukázek, četby, poslechu, atd.
Význam přátelství pro člověka
Napomáhat sociálnímu cítění
Být schopen pomáhat svým spolužákům ve škole při různých činnostech
Pomáhat všem lidem, kteří to potřebují
MKV
OSV
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků
Respektovat pravidla společenského soužití
Uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování
Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
Vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu
Tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

Žák by měl:
10. ročník
Rozumět a svými slovy, popř. pomocí návodných otázek být schopen definovat rasismus a vandalismus
Odmítat a mít kritický postoje k projevům rasismu a vandalismu
Být schopen posoudit v možné míře, zda se jedná či nejedná o projevy rasismu a vandalismu
Člověk ve společnosti
Vychovávat k úctě ke člověku
Chápat pojmy rovnoprávnost a rovnocennost
Být schopen sledovat chování jiných lidí a hodnotit jej, např. při vycházkách, sledování televize apod. si všímat a hodnotit projevy vandalismu (poničený majetek)
Pomocí názorného materiálu určovat rasy lidí
Vštěpovat všemi dostupnými prostředky rovnoprávnost lidí

MKV
OSV
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7. až 10.

OVO
Školní výstup
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:

Znát symboly našeho sátu a jeho hlavní představitele
Být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů
Uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání
Být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU
Žák by měl:
7. ročník
Znát název naší republiky
Být schopen vyjmenovat symboly našeho státu
Znát hlavní představitele našeho státu
Chápat prezidenta jako nejvyššího představitele našeho státu
Poznatky o společnosti
Být schopen vyhledat na mapě hranice naší vlasti, ukázat na mapě ČR
Vědět o existenci i jiných států.
Seznámit se pomocí názorných ukázek se státními symboly
Ukázat na mapě Čechy, Moravu a Slezsko
Být schopen definovat termín státní občanství.
Mít povědomí o moci zákonodárné, výkonodárné a ústavní v rámci možností

OSV