Mateřské školy Dub, okres Prachatice.
(dále jen „mateřská škola“)
Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č.14/2005 sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů , pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let, s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je Městys Dub.

I.
Cíl předškolního vzdělání
1. Cílem předškolního vzdělání (§33, zákona) je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
3. Základní cíle školního vzdělávacího programu:
– rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení
– osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
– získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

II.
Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí
1. Zákonní zástupci dětí mají právo:
– na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, mají právo si kdykoliv vyžádat konzultaci s pedagogem nebo ředitelkou školy po předchozí domluvě,
– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí předškolního vzdělávání,
– spolurozhodovat při řešení problémů, při plánování programu mateřské školy,
– volného přístupu do tříd, možnost účastnit se různých programů, možnost podílet se na dění v mateřské škole,
– stížnosti, oznámení a připomínky mohou podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům ,
– na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo poradenského zařízení v náležitostech týkajících se předškolního vzdělávání dítěte,
2. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:
– zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené;
– vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání pro děti od 5 let jsou zákonní zástupci těchto dětí povinni omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ – osobně, telefonicky nebo e-mailem
– na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte;
– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání;
– dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem;
– oznamovat škole všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (místo trvalého bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení) .

III.
Přijímání dětí do mateřské školy
1. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku, který vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě dále uvedených a stanovených kritérií:
– k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let,
– při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci);
– k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie;
– k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky a zákonní zástupci dítěte tuto skutečnost prokáží;
– přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s § 34 odst. 4 , zákona;
– k přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost;
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné místo.
2. Speciální vzdělávací potřeby dětí
Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná specializovaná pedagogická podpora.
3. Předčasné ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

IV.
Provoz mateřské školy
1. Provoz MŠ Dub je stanoven na dobu od 6,30 hod. do 16,00 hod.
2. Příchod dětí do mateřské školy končí v 8,00 hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s učitelkou.
3. Povinné souvislé vzdělávání probíhá v době od 8 hodin do 12 hodin.
4. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12,15 do 12,30 hod. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 15,00 hod. do konce provozu. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.
5. Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí učitelce zákonní zástupci okamžitě.Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, oznámí ji neprodleně, nejpozději do dvou dnů..
6. Provoz mateřské školy v červenci a srpnu bude přerušen na sedm týdnů.
Rozsah přerušení bude oznámen ředitelkou školy dva měsíce předem na vývěsce mateřské školy. Zároveň budou zveřejněny informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu školy.
7. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 6. Informaci zveřejní ředitelka na vývěsce mateřské školy neprodleně potom, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

V.
Stravování dítěte
1. Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy.
2. Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, ve třídě s celodenním provozem.
3. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.
4. Úplata za školní stravování se řídí směrnicí o školním stravování a řádem školní jídelny.

VI.
Úplata za předškolní vzdělávání
1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst.2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne měsíci.
2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu 12 měsíců. Na zákonné zástupce dětí s odkladem povinné školní docházky se po uplynutí této lhůty opět vztahuje povinnost úplaty za vzdělávání.
3. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží.

 

VII.
Osvobození od úplaty
1. Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
2. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 1 , žádost o osvobození od úplaty doloženou potvrzením místně příslušného odboru sociální a státní sociální podpory, za příslušný kalendářní měsíc. Z důvodu uvedeného v odstavci 1, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy nabude právní moci.

VIII.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným
zástupcem dítěte.
2..K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí z běžné třídy nebo 12 dětí ze třídy, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
3. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3, nebo při specifických činnostech / např. sportovních, tématických vycházkách , návštěvách divadel a galerií, výletech apod./ určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo jiného pracovníka školy.
4. Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci školy povinni okamžitě poskytnout pomoc.V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného dítěte do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy, vedoucí učitelku MŠ a zákonného zástupce postiženého dítěte.
5. Každý úraz je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 64/2005 SB.,“O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů“ zaznamenáván do knihy úrazů. Záznam o úrazu vyhotovuje škola, jde-li o úraz, jehož důsledkem vznikla nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Na žádost zákonného zástupce dítěte nebo orgánů uvedených v § 4 vyhlášky vyhotoví škola záznam i o úrazu, u kterého nevznikla nepřítomnost dítěte ve škole.
6. Učitelky ve třídách průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování a zacházení s předměty, nářadím, náčiním a sportovními pomůckami ve třídě i při pobytu venku. Průběžně je seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.
7. Přiměřeně věku dětí pedagogické pracovnice varují děti před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi, před šikanou ap.

IX.
Podmínky zacházení s majetkem školy
1. Osobní věci dětí jsou uloženy ve skřínkách v šatně označené značkou dítěte. Doporučujeme všechny věci dětí podepsat.
2.Děti jsou přiměřeně věku poučeny o zacházení s majetkem školy.
3.Povinností všech zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí je chránit a nepoškozovat majetek školy.

 

 

 

V Dubu dne 1.9.2017
Mgr. Dana Žílová
ředitelka mateřské školy