1. Na základě vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány na naší škole poradenské služby.
 2. Poradenské služby jsou poskytovány všem žákům, jejich zákonným zástupcům a všem pedagogickým pracovníkům, a to bezplatně.
 3. Poradenské služby jsou zabezpečovány ředitelkou školy, která je zároveň speciálním pedagogem, třídní učitelkou a zároveň školní metodičkou prevence, třídním učitelem, pedagogickou asistentkou a zároveň vychovatelkou v ŠD.
 4. Při poskytování poradenských služeb všichni postupují v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
 5. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu není třeba, jedná-li se o krizovou intervenci.

A: Žáci

 • Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání
 • Naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků: základy osobnostního a sociálního růstu, které podporují školní a kariérovou úspěšnost; uplatnění dovedností, které vedou k pocitu bezpečí žáků ve školním i mimoškolním prostředí; osvojení postojů, dovedností a znalostí, které žákům umožní pochopit a respektovat nejen sebe, ale i ostatní spolužáky.
 • Získání základů k osvojení takových dovedností, postojů a znalostí, které žákům umožňují přechod na II. stupeň ZŠ.
 • Získávání dovedností, postojů a znalostí, které zefektivní učení; uplatnění strategií, které vedou k dosažení úspěchu ve škole; pochopení vztahu mezi školní prací a životem ve společnosti.
 • Vyhledávat děti nadané, mimořádně talentované a vytvářet pro ně vhodné, motivující prostředí a podmínky.
 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky nadané.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Neustále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
 1. Zapojovat tyto žáky do soutěží, projektů. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Poskytování odborné podpory při začlenění do běžného školního kolektivu.
 • Na základě doporučení odborných center (PPP, SPC) zajistit individuální integraci.
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin.
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Neustálá spolupráce se školskými poradenskými zařízeními- PPP, SPC.
 1. Žáci nadaní
 • V případě mimořádně nadaného žáka spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními-PPP.
 1. Žáci neprospívající
 • Zajištění primární prevence školní nuúspěšnosti.
 • Včasná péče o neprospívající žáky.
 • Odborná pedagogická pomoc těmto žákům.
 • Pomoci nalézt vhodnou volbu vzdělávací cesty, vyzdvihnout jejich přednosti před nedostatky.
 1. Žáci s poruchami chování
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • Minimalizovat neomluvenou absenci.
 • Poskytovat pomoc žákům v obtížných životních situacích.
 • Pracovat s třídními kolektivy, včas řešit aktuální problémy ve třídě.
 • Neustálá spolupráce s poradenskými centry – PPP, SPC.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.

S čím se na všechny pedagogické pracovníky obracet?

Holky a kluci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy….),
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádky s kamarádem, tréma…),
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…),
 • když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým.

B: Zákonní zástupci

 • Prohlubovat a zlepšovat spolupráci se zákonnými zástupci: třídní schůzky, individuální konzultace, řešení konkrétních problémů.
 • Poskytovat zákonným zástupcům co nejkompletnější informace z poradenské problematiky.
 • Zapojit zákonné zástupce do mimoškolních aktivit organizovaných školou.
 • Pomoci zákonným zástupcům při komunikaci se školskými poradenskými zařízeními.

S čím se na všechny pedagogické pracovníky obracet?

Rodiče, zákonní zástupci:

 • když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo,
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte,
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí,
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.),
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

C: Pedagogové

 • Rozvíjení profesních dovedností pedagogických pracovníků.
 • Rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí.
 • Poskytovat metodickou pomoc a podporu učitelům při začleňování problematiky psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školního vzdělávacího programu.
 • Pomoc při včasné intervenci u aktuálních problémů u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění těchto služeb je prověřena ředitelka školy.

V Dubu dne 1. září 2016                                                                                                      Mgr. Dana Žílová

ředitelka školy